Artikel 6 -10

Artikel 6 t/m 10 van onze Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage. Laatst bijgewerkt: 1 september 2016/Global

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

6.1 Om een Reservering te kunnen maken, aanvullende dienstverlening te ontvangen, voor immigratiedoeleinden en het betreden van het grondgebied van enige Staat, dienen Passagiers persoonsgegevens te verstrekken aan de Vervoerder, of diens Bevoegde Agent. De aan de Vervoerder in verband met het afsluiten en uitvoeren van de Vervoersovereenkomst verstrekte persoonsgegevens kunnen mogelijk verder worden verwerkt. Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die is gebaseerd op EU Richtlijn 95/46.

6.2 De door de Passagiers verstrekte gegevens worden in eerste instantie aangewend voor (i) het Reserveren en aankopen van hun Ticket, (ii) het verlenen van specifieke diensten die verband houden met de vervoersdienst, (iii) acquisitie, bewaring, begeleiding en commerciële informatie en (iv) statistisch onderzoek. Daarnaast kunnen zij worden gebruikt voor het vervullen van administratieve formaliteiten in verband met immigratie en het betreden van een grondgebied, ter voorkoming van betalingsverzuim en fraudebestrijding, en ter verzekering van de veiligheid tijdens de vlucht.

6.3 Passagiers worden erop geattendeerd dat elk incident dat plaatsvindt tijdens de uitvoering van een Vervoersovereenkomst en dat mogelijkerwijs de veiligheid of beveiliging van een vlucht in gevaar kan brengen, wordt vastgelegd in een geautomatiseerd systeem en bekend kan worden gemaakt aan de bevoegde autoriteiten. Passagiers erkennen en aanvaarden dat de Vervoerder verplicht kan zijn de verlening van bepaalde bijkomende diensten, zoals aangepaste maaltijden of bepaalde aanvullende medische bijstand, op te slaan in zijn gegevensbestand en dat daarop waarschijnlijk artikel 16 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verlenen van de door de Passagier verzochte specifieke aanvullende diensten.

6.4 De verzamelde gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan het daartoe bevoegde personeel van Vervoerder of van diens partners (Bevoegde Agenten, Vervoerders zoals hierboven omschreven in Artikel 1, etc.) of aan diens aanbieders van aanvullende dienstverlening, als onderdeel van het uitvoeren van de hierboven bedoelde verzochte dienstverlening.

6.5 Krachtens de toepasselijke Nederlandse en internationale wet- en regelgeving is de Vervoerder tevens incidenteel verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de daartoe bevoegde Nederlandse of buitenlandse autoriteiten (zoals douane, politie, immigratiedienst, etc.), met name in het kader van voorkoming en bestrijding van terrorisme of andere misdrijven.

Het is mogelijk dat bepaalde ontvangers van gegevens, zoals hierboven bedoeld, gevestigd zijn buiten de Europese Unie en dat deze in het kader van de uitvoering van de Vervoersovereenkomst van de Passagier of op grond van specifieke juridische bevoegdheden toegang kunnen hebben tot bepaalde of alle persoonsgegevens die door de Vervoerder zijn verzameld (zoals achternaam, voornaam, paspoortnummer, reisgegevens, etc.). Elke gegevensoverdracht buiten de Europese Unie vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.6 Krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben Passagiers het recht op toegang, wijziging of verwijdering van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens of om tegen het verzamelen en opslaan daarvan bezwaar te maken. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend middels het richten van een schriftelijke kennisgeving geadresseerd aan: KLM Privacy Office – AMSPI, Postbus 7700, 1117ZL Schiphol.

6.7 De Vervoerder behoudt zich het recht voor – met inachtneming van de toepasselijke regelgeving – de Passagiersgegevens te gebruiken onder de voorwaarden van en voor de doeleinden zoals omschreven in dit Artikel. Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door KLM wordt verwezen naar het Privacybeleid, dat is gepubliceerd op de KLM Website.

6.8 Tenzij de Passagier op het moment waarop zijn gegevens worden verzameld of door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het hierboven genoemde adres daartegen bezwaar maakt, behoudt de Vervoerder zich het recht voor de gegevens van de Passagier te gebruiken of deze door te geven aan zijn partners met als doeleinde de Passagiers passende commerciële aanbiedingen te kunnen doen.

6.9 De gegevens van de Passagiers worden – tenzij de wet anders voorschrijft (elektronische marketing) – uitsluitend door de Vervoerder of diens partners gebruikt voor marketingdoeleinden indien de Passagier daarvoor op het moment waarop deze zijn persoonsgegevens heeft verstrekt toestemming heeft gegeven. De Passagier heeft vervolgens het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor dergelijke doeleinden door het richten van een schriftelijke kennisgeving aan het hierboven in Artikel 6.6 vermelde adres.

6.10 Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens kan essentieel zijn om de Reservering te kunnen maken en om uitvoering te kunnen geven aan de Vervoersovereenkomst. Passagiers hebben het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens, maar worden erop gewezen dat dit de annulering van hun vlucht tot gevolg kan hebben of dat het daardoor onmogelijk wordt bepaalde door hen verzochte specifieke diensten te verkrijgen (bijv. aangepaste maaltijden, etc.). Daarnaast kan de afwezigheid van bepaalde persoonsgegevens of de onjuistheid van verstrekte informatie, gegeven de toepasselijke Nederlandse en internationale wet- en regelgeving, leiden tot het besluit de betrokken Passagier(s) de toegang tot het vliegtuig of het betreden van buitenlands grondgebied te weigeren. De Vervoerder is in dat geval verder tot niets gehouden en op geen enkele wijze aansprakelijk.

ARTIKEL 7: SPECIALE ASSISTENTIE

7.1 Aan het vervoer van kinderen zonder begeleiding, Passagiers met Beperkte Mobiliteit en personen lijdend aan bepaalde aandoeningen of personen die om andere redenen speciale assistentie behoeven, kunnen bepaalde voorwaarden worden verbonden. In bepaalde situaties zal de Passagier slechts vervoerd worden na voorafgaande toestemming van de Vervoerder. De Vervoerder behoudt zich het recht voor om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te vragen. Voor het vervoer van zwangere vrouwen dienen mogelijk voorafgaand regelingen met de Vervoerder te worden getroffen. De bijzondere voorwaarden in verband met het vervoer van Passagiers zoals bedoeld in dit Artikel 7.1, zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Vervoerder en diens Bevoegde Agenten en op de KLM Website.

Passagiers wordt aangeraden de Vervoerder van hun beperkte mobiliteit of behoefte aan speciale assistentie in kennis te stellen op het moment waarop zij hun Reservering maken. Indien een verzoek om speciale assistentie wordt gedaan nadat de Reservering is gemaakt of, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, uiterlijk 48 uur vóór de aangekondigde vertrektijd, dan zal de Vervoerder zich tot het uiterste inspannen om aan het verzoek tegemoet te komen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder met inachtneming van de beschikbare tijd en de specifieke aard van de verzochte assistentie. Indien bij het inchecken of aan boord gaan blijkt dat de Passagier speciale assistentie nodig heeft die niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in dit Artikel is aangevraagd, dan heeft de Vervoerder het recht de Passagier te weigeren op grond van Artikel 9 (o).

7.2 Indien een Passagier een aangepaste maaltijd vereist, dient hij zich op het moment van Reservering (en/of wijziging van een Reservering) er van te overtuigen dat deze beschikbaar is, dan wel binnen de tijd die de Vervoerder voor dit doeleinde aanbiedt. Bij gebreke daarvan is het niet mogelijk voor de Vervoerder te garanderen dat de aangepaste maaltijd aan boord is van de betreffende vlucht.

7.3 Indien een Passagier een medisch verleden of een specifieke medische aandoening heeft waarop het reizen in een drukcabine van invloed kan zijn, wordt hij aangeraden een arts te raadplegen alvorens de vlucht te nemen – met name indien het een intercontinentale vlucht betreft – en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de vlucht probleemloos kan plaatsvinden.

7.4 Indien de Passagier verzuimt de Vervoerder te informeren over een geestelijke of lichamelijke aandoening of een toestand zoals bedoeld in Artikel 7.1, en de Vervoerder is als gevolg van die aandoening gedwongen het luchtvaartuig te laten landen op een niet geplande bestemming, heeft de Vervoerder het recht de redelijke kosten van de omleiding en overige daarmee verband houdende kosten te verhalen op de Passagier, tenzij er sprake is van Overmacht aan de zijde van de Passagier.

ARTIKEL 8: INCHECKEN / BOARDING

8.1 Check-In Deadlines (CID) verschillen per luchthaven. Passagiers zijn verplicht de Check-In Deadlines te respecteren om hun reis mogelijk te maken en annulering van hun Reserveringen te voorkomen. De Vervoerder of diens Bevoegde Agent zal de Passagier alle benodigde informatie verschaffen betreffende de Check-In Deadline voor zijn/haar eerste vlucht met de Vervoerder. Indien de reis van de Passagier opeenvolgende vluchten omvat, is het de verantwoordelijkheid van de Passagier zelf om zich ervan te overtuigen dat hij beschikt over alle informatie met betrekking tot de Check-In Deadlines van deze vluchten.

8.2 Passagiers dienen tijdig voor hun vlucht aanwezig te zijn, teneinde alle benodigde formaliteiten voor de reis af te kunnen handelen; zij dienen zich in ieder geval te houden aan de Check-In Deadline. Indien de Passagier dit nalaat of niet alle documenten overlegt die hem in staat stellen in te checken en hij derhalve niet in staat is te reizen, heeft de Vervoerder het recht de Reservering van de Passagier te annuleren, zonder enige andere verplichting jegens de Passagier en zonder enige aansprakelijkheid aan de kant van de Vervoerder.

8.3 Passagiers dienen aanwezig te zijn bij de gate vóór de op het moment van inchecken aangegeven instaptijd. Indien de Passagier zich niet binnen de aangeduide tijd meldt bij de gate heeft Vervoerder het recht de Reservering van de Passagier te annuleren, zonder enige andere verplichting jegens de Passagier en zonder enige aansprakelijkheid aan de kant van de Vervoerder.

8.4 Er rust op Vervoerder geen enkele verplichting (met inbegrip van maar niet beperkt tot de vervoersverplichting of restitutieverplichting) of aansprakelijkheid jegens een Passagier die niet heeft voldaan aan de voorwaarden van dit Artikel.

ARTIKEL 9: WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER

De Vervoerder kan het vervoer van de Passagier en zijn/haar Bagage weigeren indien een of meer van de volgende situaties zich voordoet of waarschijnlijk zal voordoen:
(a) Naar het redelijk oordeel van Vervoerder is dit noodzakelijk teneinde te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of instructies van een Staat of land van waaruit, waarheen of waarover gevlogen wordt.
(b) Het gedrag of de uitlatingen van de Passagier is/zijn dusdanig dat (i) er twijfel bestaat omtrent de veiligheid en/of (ii) de Vervoerder, diens bemanning en/of het grondpersoneel, diens luchtvaartuig/bedrijfsmiddelen en/of eigendommen, diensten (met inbegrip van het loyaliteitsprogramma van de Vervoerder) of diens Passagiers direct dan wel indirect schade hebben geleden. Dergelijk(e) uitlatingen of gedrag omvatten het gebruik van bedreigende, grove of beledigende taal tegen grondpersoneel of bemanning, en Passagiers die de veiligheid van een of meerdere personen, goederen of het luchtvaartuig zelf in gevaar dreigen te brengen of hebben gebracht (hieronder is mede begrepen Passagiers die een valse bommelding doen).
(c)  De lichamelijke of geestelijke toestand van de Passagier zodanig is, waaronder situaties veroorzaakt door het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen, dat de Passagier mogelijk ongemak, gevaar of risico voor hem/haarzelf, de andere Passagiers, de bemanning of bezittingen oplevert.
(d) De Passagier is, of lijkt in het onwettige bezit van drugs te zijn.
(e) De Passagier heeft de veiligheid, goede orde en/of discipline in gevaar gebracht bij het inchecken voor de vlucht of, in geval van aansluitende vluchten, heeft dit tijdens een eerdere vlucht gedaan en de Vervoerder heeft redenen om te vermoeden dat dergelijk gedrag zich zou kunnen herhalen.
(f)  Immigratie- en/of andere douaneautoriteiten en/of enige andere overheidsinstantie hebben/heeft de Vervoerder (mondeling of schriftelijk) geïnformeerd dat het de Passagier niet is toegestaan te reizen en/of de Vervoerder heeft de Passagier (mondeling of schriftelijk) geïnformeerd dat de Vervoerder de Passagier gedurende een bepaalde periode of permanent niet op haar vluchten zal vervoeren. Dit omvat tevens de situatie waarin Vervoerder van zulk een instantie een negatief reisadvies heeft ontvangen met betrekking tot de Passagier, bijvoorbeeld in gevallen waarin de Passagier wordt verdacht van (het voornemen tot) het smokkelen van drugs en in situaties waarin de autoriteiten de Passagier schriftelijk hebben geïnformeerd dat de Vervoerder de Passagier niet langer zal vervoeren tijdens haar vluchten.
(g) De Vervoerder zelf heeft besloten, geheel naar eigen inzicht, de Passagier gedurende een bepaalde periode niet te vervoeren op zijn vluchten vanwege het (criminele) wangedrag van de Passagier jegens de Vervoerder, diens bemanning en/of het grondpersoneel, diens luchtvaartuig/bedrijfsmiddelen en/of eigendommen, diensten (met inbegrip van het loyaliteitsprogramma van de Vervoerder) of diens Passagiers en heeft de Passagier daarvan mondeling of schriftelijk in kennis heeft gesteld.
(h) De Passagier heeft geweigerd zich te onderwerpen aan een veiligheidscontrole, zoals met name vermeld in Artikel 10.1.3 en Artikel 18.6, of heeft geweigerd zijn/haar identiteitsbewijs te overleggen.
(i) De Passagier is niet in staat te bewijzen dat hij/zij de persoon is die vermeld staat in het vak “Naam van de Passagier” op het Ticket.
(j) De Passagier (of de persoon die voor het Ticket betaald heeft) heeft niet het toepasselijke Tarief Inclusief Belasting en/of de Afgiftekosten en/of de Belastingen betaald.
(k) De Passagier lijkt niet in het bezit te zijn van vereiste reisdocumenten, beoogt of probeert mogelijkerwijs illegaal toegang te verkrijgen tot een land dat slechts op doorreis wordt aangedaan, of waarvoor hij geen geldig toegangsdocument bezit, heeft tijdens de vlucht zijn reisdocumenten vernietigd, heeft de Vervoerder belet kopieën ervan te maken en te houden, of de reisdocumenten van de Passagier zijn verlopen of onvolledig gelet op de geldende regelgeving, of deze lijken frauduleus of anderszins verdacht te zijn (bijvoorbeeld diefstal van identiteit, vervalsing of valsheid in geschrifte ten aanzien van documenten).
(l) Het door de Passagier getoonde Ticket:
  • lijkt ongeldig te zijn, of
  • blijkt onrechtmatig te zijn verkregen of van een andere organisatie dan de Vervoerder of zijn Bevoegde Agent te zijn gekocht, of
  • staat geregistreerd als gestolen of verloren, of
  • is vervalst of lijkt frauduleus of op andere wijze verdacht, of
  • bevat een Vluchtcoupon die beschadigd is of gewijzigd door iemand anders dan de Vervoerder of diens Bevoegde Agent.
(m) De Passagier weigert een bijkomende vaste vergoeding te voldoen zoals hierboven omschreven in Artikel 3.4.
(n) De Passagier weigert een toeslag te betalen zoals hieronder omschreven in Artikel 10.
(o) Bij het inchecken of aan boord gaan blijkt de Passagier speciale assistentie nodig te hebben die niet aangevraagd is ten tijde van het maken van de Reservering van de reis of overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, uiterlijk 48 uur vóór de aangekondigde vertrektijd conform Artikel 7.1, en die de Vervoerder redelijkerwijs niet kan verschaffen.
(p) De Passagier heeft de instructies en bepalingen ten aanzien van de veiligheid en/of beveiliging niet nageleefd.
(q) De Passagier die profiteert van een korting of een Tarief waaraan specifieke voorwaarden verbonden zijn, is niet in staat de voor de toekenning van het bijzondere Tarief noodzakelijke documenten te overleggen en weigert de aanpassing van het Tarief te voldoen zoals omschreven in Artikel 3.1 (i).

In bovengenoemde gevallen (i), (k), (l), (m) en (n) heeft de Vervoerder het recht het Ticket van de Passagier te annuleren. In de bovengenoemde gevallen (f), (j) en (l) heeft de Vervoerder het recht om restitutie van het Ticket van de Passagier te weigeren zoals bepaald in Artikel 14.4 (f).

ARTIKEL 10: BAGAGE

10.1 Algemene Bepalingen

10.1.1 Verplichtingen van de Passagier
(a) Passagiers verklaren volledig bekend te zijn met de inhoud van hun gehele Bagage.
(b) Passagiers verbinden zich hun Bagage vanaf het moment van inpakken niet zonder toezicht te laten en geen voorwerpen te accepteren van andere Passagiers of personen.
(c) Passagiers verbinden zich niet te reizen met Bagage die hen is toevertrouwd door derden.
(d) Passagiers wordt aangeraden geen bederfelijke of breekbare zaken of voorwerpen te vervoeren in hun Bagage. Indien de Passagier echter toch dergelijke zaken in hun bagage verpakken, dienen zij ervoor te zorgen dat deze behoorlijk en degelijk zijn verpakt in daarvoor geschikte containers zodat er geen schade kan worden aangebracht aan andere zaken of voorwerpen of aan de Bagage van andere Passagiers of aan het luchtvaartuig.

10.1.2 Verboden voorwerpen
Het is Passagiers niet toegestaan voorwerpen in hun Bagage te hebben waarvan het vervoer krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving in het land van vertrek, bestemming of doorreis of het land door het luchtruim waarvan het luchtvaartuig vliegt verboden is, met name:
(a) Voorwerpen en zaken die bij vervoer door de lucht een gevaar kunnen vormen voor het luchtvaartuig, of de personen en bezittingen aan boord, inclusief die zaken zoals omschreven in de Regelingen betreffende gevaarlijke stoffen van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) en van de International Air Transport Association (IATA) en in de van toepassing zijnde regelingen van de Vervoerder (meer informatie over dit onderwerp is op verzoek bij Vervoerder verkrijgbaar). Deze zaken omvatten onder meer, maar is niet beperkt tot, asbest, explosieven, drukgassen en/of spuitbussen, oxiderende, radioactieve of magnetiserende materialen, licht ontvlambare materialen, giftige of irriterende stoffen en alle andere zaken die bij transport door de lucht een aanzienlijk risico voor de gezondheid, veiligheid of bezittingen kunnen vormen;
(b) Zaken die naar het redelijk oordeel van Vervoerder vanwege hun gewicht, afmeting, vorm, onaangename geur of breekbare of bederfelijke aard niet geschikt zijn om vervoerd te worden, met name gelet op het soort luchtvaartuig dat gebruikt wordt. Op verzoek wordt aan de Passagier informatie verstrekt betreffende deze zaken;
(c) Vuurwapens en munitie met uitzondering van wapens bedoeld voor de jacht of sport die, teneinde te worden geaccepteerd als vracht of Geregistreerde Bagage, ongeladen en met de veiligheidspal erop, alsmede deugdelijk verpakt dienen te zijn. Het vervoer van vuurwapens is onderworpen aan de ICAO en aan de IATA Regelingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen zoals vermeld in bovenstaand lid (a);
(d) Messen, steekwapens en spuitbussen die als aanval- of verdedigingswapens gebruikt kunnen worden; antieke wapens, replica’s van wapens, zwaarden, messen en soortgelijke wapens. Dit soort wapens mogen onder geen enkele voorwaarde worden vervoerd in de cabine. Na verkrijging van goedkeuring van de Vervoerder, kunnen deze niettemin als vracht of als Geregistreerde Bagage worden vervoerd.
(e) Levende dieren, tenzij aan de bepalingen van dit Artikel 10 is voldaan.  

Voorts kan aanvullende informatie bij de Vervoerder verkregen worden betreffende verboden zaken die niet vervoerd mogen worden als Niet-Geregistreerde Bagage, waaronder maar niet beperkt tot het vervoer van vloeistoffen en gels alsmede puntige of scherpe wapens en scherpe objecten, stompe voorwerpen en aanstekers. Deze informatie staat ook vermeld op de KLM Website.

10.1.3 Recht om Bagage te doorzoeken
Om veiligheids/beveiligingsredenen en/of op verzoek van de autoriteiten kan de Passagier worden gevraagd zich of zijn Bagage te onderwerpen aan een onderzoek of een scan (door middel van röntgenstralen of een andere techniek). Vervoerder kan de Bagage van een Passagier in zijn afwezigheid scannen of doorzoeken, met name om vast te kunnen stellen of de Bagage al dan niet een van de zaken bevat zoals genoemd in Artikel 10.1.2. Indien de Passagier niet met een dergelijk verzoek instemt, kan Vervoerder het vervoer van de Passagier en diens Bagage weigeren. Vervoerder is niet aansprakelijk voor Schade die de Passagier lijdt ten gevolge van een dergelijk(e) onderzoek, röntgenfoto of een scan, tenzij die Schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vervoerder.  

10.1.4 Recht om Bagage te weigeren
(a) De Vervoerder is gerechtigd uit veiligheids- en/of beveiligingsoverwegingen te weigeren de Bagage van een Passagier te vervoeren of te weigeren het vervoer ervan voort te zetten indien deze zaken bevat die genoemd zijn in Artikel 10.1.2 of als de Passagier weigert de verplichtingen na te leven zoals genoemd in Artikel 10.1.1 (a), (b) en (c). Er rust op de Vervoerder in een dergelijk geval geen enkele verplichting de geweigerde Bagage en/of zaken in bewaring te nemen.
(b) De Vervoerder mag, met name om veiligheids-, beveiligings-, hygiënische en/of operationele redenen, weigeren een zaak te vervoeren die vanwege de afmeting, vorm, gewicht, inhoud, gedaante, aard niet verenigbaar is met luchtvervoer, of weigeren deze zaak nog langer te vervoeren indien de aanwezigheid ervan wordt ontdekt tijdens een reis. Er rust op de Vervoerder geen enkele verplichting de geweigerde Bagage en/of zaken in bewaring te nemen.
(c) De Vervoerder mag weigeren Bagage te vervoeren indien de Passagier weigert de toeslag te betalen zoals genoemd in in Artikel 10.2.2 (b). Er rust op de Vervoerder in een dergelijk geval geen enkele verplichting de geweigerde Bagage en/of zaken in bewaring te nemen.
(d) De Vervoerder gaat niet akkoord met het vervoer van dieren indien de in de toepasselijke regelgeving voorgeschreven documenten, zoals omschreven in Artikel 10.4, niet worden overgelegd.
(e) De Vervoerder mag weigeren Bagage te vervoeren in de cabine die niet door de Passagier is overhandigd aan de Vervoerder voorafgaand aan de Check-In Deadline onder de voorwaarden die zijn genoemd in Artikel 10.2.1 (a).

 

10.2 Geregistreerde Bagage

10.2.1 Algemene Bepalingen
(a) De Passagier is verplicht de Bagage af te geven bij de incheckbalie of bij het selfservice bagageafgifte punt van de Vervoerder teneinde deze in te checken voorafgaand aan de Check-In Deadline.
(b) Op het moment dat Bagage aan Vervoerder bij check-in wordt afgegeven, onder de hierboven genoemde voorwaarden, neemt Vervoerder de Bagage in bewaring en geeft Vervoerder voor elk stuk Geregistreerde Bagage een Bagagereçu af.
(c) Passagiers dienen de Bagage te voorzien van hun naam.
(d) Vervoerder spant zich, zoveel als redelijk mogelijk, ertoe in om Geregistreerde Bagage te vervoeren in hetzelfde luchtvaartuig als de Passagier. Omwille van ondermeer operationele of beveiligings- en/of veiligheidsredenen mag Geregistreerde Bagage op een andere vlucht vervoerd worden. In dat geval zal de Vervoerder de Geregistreerde Bagage afleveren bij de Passagier, tenzij de toepasselijke regelgeving voorschrijft dat de Passagier aanwezig is bij een douane-inspectie.
(e) Geregistreerde Bagage moet voldoende stevig zijn om een normale behandeling te kunnen doorstaan en de inhoud ervan te beschermen.
(f) Passagiers wordt aangeraden geen geld, juwelen, kunstwerken, waardevolle metalen, zilverwerk, waardepapieren of andere waardevolle zaken, optische apparatuur of camera’s, computers, elektronische en/of telecommunicatie apparatuur of voorwerpen, muziekinstrumenten, paspoorten en identiteitspapieren, sleutels, zakelijke documenten, manuscripten, aktes (op naam of overdraagbaar) in hun Bagage te vervoeren. De Passagiers worden erop gewezen dat in geval van vernietiging of verlies van of schade aan Geregistreerde Bagage de Vervoerder uitsluitend aansprakelijk is binnen de grenzen van het Verdrag en Artikel 19 van deze Algemene Vervoersvoorwaarden.
(g) Passagiers wordt aangeraden, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving, geen medicijnen in hun Geregistreerde Bagage te vervoeren.  

10.2.2  Standaardhoeveelheid Bagage
(a) Indien van toepassing ingevolge de toepasselijke tariefvoorwaarden, wordt onder Standaardhoeveelheid Bagage verstaan vervoer in het vrachtruim van een hoeveelheid Bagage per Passagier die qua aantal en/of gewicht en/of afmetingen beperkt is. Deze wordt vastgesteld op basis van de bestemming en het betaalde Tarief; de Standaardhoeveelheid Bagage staat vermeld op het Ticket.
(b) Tegen betaling van een toeslag mogen Passagiers meer Geregistreerde Bagage meenemen dan de Standaardhoeveelheid Bagage. De voorwaarden verbonden aan deze toeslag zijn verkrijgbaar bij de Vervoerder en diens Bevoegde Agent en staan vermeld op de KLM Website.
(c) De Geregistreerde Bagage mag in geen geval een maximum aantal per Passagier overschrijden. Informatie over het maximum aantal is verkrijgbaar bij de Vervoerder en diens Bevoegde Agent en staat vermeld op de KLM Website.
(d) Relevante informatie over de Standaardhoeveelheid Bagage is verkrijgbaar bij de Vervoerder en diens Bevoegde Agent en staat vermeld op de KLM Website.  

10.2.3  Bijzondere Verklaring van Belang
(a) Voor alle Geregistreerde Bagage met een waarde die hoger is dan de aansprakelijkheidslimiet zoals omschreven in het Verdrag ten aanzien van vernietiging, verlies, schade of vertraging, kan de Passagier ofwel een verzekering afsluiten voorafgaand aan de reis, ofwel bij het afstaan van de Bagage aan de Vervoerder een Bijzondere Verklaring van Belang ondertekenen welke gelimiteerd is tot een bepaald bedrag. In dat laatste geval dient de Passagier een toeslag te betalen. De hoogte van de toeslag wordt op aanvraag bekend gemaakt. Schadevergoeding wordt in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 19 betaald.
(b) De Vervoerder behoudt zich het recht voor de juistheid te controleren van de aangegeven waarde met de waarde van de Bagage en de inhoud daarvan.
(c) Een Bijzondere Verklaring van Belang dient te worden gedaan bij de Vervoerder voorafgaand aan de Check-In Deadline. De Vervoerder mag een Bijzondere Verklaring van Belang weigeren indien de Passagier de hierboven genoemde tijdslimiet niet in acht heeft genomen. De Vervoerder heeft eveneens de mogelijkheid een bovengrens te stellen aan de verklaring. De Vervoerder behoudt zich tevens het recht voor in geval van schade te bewijzen, dat het aangegeven bedrag hoger was dan het werkelijke belang van de Passagier ten tijde van de aflevering.
(d) Informatie met betrekking tot deze Bijzondere Verklaring van Belang en de in Artikel 10.2.3 genoemde toeslag is verkrijgbaar bij de Vervoerder.  

10.2.4  Afhalen en afgeven van Bagage
(a) Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 10.2.1 (d), is de Passagier zelf verantwoordelijk voor het afhalen van Geregistreerde Bagage zodra die op de Plaats van Bestemming of de plaats van de Reisonderbreking beschikbaar is. Indien een Passagier de Bagage niet ophaalt binnen drie maanden nadat deze aan hem/haar beschikbaar ter beschikking is gesteld, mag de Vervoerder zich ontdoen van genoemde Bagage, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de Passagier.
(b) Alleen degenen die in het bezit zijn van het Bagagereçu zijn bevoegd Geregistreerde Bagage af te halen.
(c) Wanneer een persoon die de Bagage komt afhalen niet in staat is een Bagagereçu te overleggen, zal de Vervoerder de Bagage slechts overhandigen aan die persoon als deze zijn/haar rechten naar tevredenheid heeft kunnen aantonen.
(d) De inontvangstneming van Bagage door de houder van het Bagagereçu zonder dat hij een klacht indient, vormt bewijs van het feit dat de Bagage in goede staat en in overeenstemming met de Vervoerovereenkomst is afgeleverd (behoudens door de Passagiers te leveren tegenbewijs).
(e) Voor het afhalen van Geregistreerde Bagage in geval van voortijdige onderbreking van de reis, geldt het bepaalde in Artikel 3.4 (c).

10.3 Niet-Geregistreerde Bagage
(a) Alle Tickets staan het vervoer van een hoeveelheid Niet-Geregistreerde Bagage in de cabine toe, die is beperkt qua hoeveelheid en/of gewicht en/of afmetingen. Als dit niet verder is gespecificeerd, is slechts één stuks Niet-Geregistreerde Bagage toegestaan, die moet worden opgeborgen onder de stoel voor die van de Passagier of in een daarvoor ter beschikking gestelde ruimte. Als de Vervoerder gedwongen is Bagage op te slaan in het vrachtruim als gevolg van het feit dat de Passagier niet heeft voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden, kan aan de Passagier een toeslag in rekening worden gebracht overeenkomstig de bepalingen van Artikel 10.2.2 (b). Bepaalde Bagage die de Passagier mee wenst te nemen in de cabine kan om veiligheids en/of beveiligings- en/of operationele redenen of vanwege de inrichting van het luchtvaartuig op elk moment voorafgaand aan het vertrek geweigerd worden en dient dan te worden vervoerd als Geregistreerde Bagage.
(b) Bagage/zaken die Passagiers niet in het vrachtruim willen laten vervoeren (zoals breekbare muziekinstrumenten of andere zaken) en die niet voldoen aan de bepalingen van Artikel 10.3 (a) (afwijkende afmetingen en/of gewicht), worden uitsluitend geaccepteerd voor vervoer in de cabine indien de Vervoerder voorafgaand aan het inchecken daarvan door de Passagier in kennis is gesteld en daarvoor toestemming heeft verleend. In dat geval kunnen voor het vervoer van dergelijke Bagage kosten in rekening worden gebracht, overeenkomstig de tariefvoorwaarden van de Vervoerder, welke voorwaarden verkrijgbaar zijn bij de Vervoerder.
(c) De Passagiers zijn zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke bezittingen en Niet-Geregistreerde Bagage die zij meenemen in de cabine. De Vervoerder is uitsluitend aansprakelijk in geval van vernietiging, diefstal, verlies van of schade aan Niet-Geregistreerde Bagage indien sprake is van tekortkoming aan de kant van de Vervoerder, diens medewerkers, of agenten, welke aansprakelijkheid in dat geval beperkt is tot het toepasselijke in Artikel 19 van deze Vervoersvoorwaarden genoemde bedrag.

 

10.4 Dieren

10.4.1 Algemene Bepalingen
(a) Voor het vervoeren van dieren die reizen met de Passagiers is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Vervoerder vereist.
(b) Het aantal dieren dat vervoerd kan worden per Passagier en per vlucht is beperkt.
(c) Het vervoer van bepaalde categorieën dieren is krachtens de toepasselijke regelgeving verboden. Informatie over deze categorieën is op verzoek verkrijgbaar bij de Vervoerder en diens Bevoegde Agent en op de KLM Website.
(d) De Passagier dient in staat te zijn alle geldige documenten met betrekking tot hun dier te overleggen, die zijn voorgeschreven door de autoriteiten van het land van vertrek, bestemming en doorreis, met name paspoort, vaccinatie- en gezondheidsdocumenten, en inreis- en doorreisbewijzen. Dieren waarvoor geen geldige documenten worden overgelegd worden door de Vervoerder geweigerd.
(e) Aan vervoer van dieren kunnen, afhankelijk van de bestemming, bepaalde voorwaarden verbonden zijn, met name ten aanzien van leeftijd, gewicht en gezondheidscontroles. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de Vervoerder.
(f)  Het dier en zijn kooi worden niet gerekend tot de Standaardhoeveelheid Bagage. Deze Passagier is hiervoor een toeslag verschuldigd. De voorwaarden hiervoor zijn verkrijgbaar bij de Vervoerder.
(g) Blindengeleidehonden en andere hulpdieren, alsmede – waar van toepassing – hun kooien, die reizen met Passagiers met Beperkte Mobiliteit worden, in aanvulling op de Stadaardhoeveelheid Bagage kosteloos vervoerd, overeenkomstig de regels van de Vervoerder, die op verzoek verkrijgbaar zijn.
(h) In geval van fraude of de afwezigheid of ongeldigheid van de voorgeschreven documenten, of als de kooi bedoeld voor het vervoer van het dier niet voldoet aan de voorwaarden van Artikel 10.4.3 of wanneer het dier niet wordt toe- of doorgelaten in een land, staat of gebied als gevolg van dergelijk nalaten, is de Vervoerder niet aansprakelijk voor letsel, verlies, vertraging, ziekte of dood van het vervoerde dier, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Vervoerder. Passagiers die met dieren reizen en die niet aan de toepasselijke regels voldoen zijn gehouden tot terugbetaling van de boetes, verliezen, vergoedingen en alle kosten en schade opgelopen door de Vervoerder als gevolg van een dergelijke situatie. De Vervoerder is te allen tijde gerechtigd naar eigen oordeel aanvullende voorwaarden op te leggen.
(i) Informatie met betrekking tot het vervoer van dieren en met name met betrekking tot de in Artikel 10.4.1 (f) genoemde toeslag is verkrijgbaar bij de Vervoerder en diens Bevoegde Agent en op de KLM Website.

10.4.2 Huisdieren die reizen in de cabine
(a) Huisdieren en hun kooien die een bepaald, door de Vervoerder vastgesteld gewicht overschrijden, worden in geen geval geaccepteerd. Informatie over het maximum gewicht is op verzoek verkrijgbaar bij de Vervoerder en diens Bevoegde Agent en op de KLM Website.
(b) Huisdieren moeten worden vervoerd in een daarvoor bestemde, afgesloten kooi, die het dier volledig omsluit en waarin het dier in staat is rechtop te staan, zich om te draaien en normaal en vrij te ademen.
(c) Het is gedurende de volledige duur van de vlucht Passagiers niet toegestaan het dier geheel of gedeeltelijk uit hun kooi te laten.

10.4.3 Huisdieren die reizen in het vrachtruim
Huisdieren moeten worden geplaatst in een door de IATA (International Air Transport Association) goedgekeurde draagkooi van stevige kunststof of glasvezel.


Artikel 1 - 5
Artikel 11 - 15
Artikel 16 - 20