ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ทุกๆ โปรแกรมมาพร้อมกับเซ็ทของกฎกติกา ลองอ่านรายละเอียด
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ BlueBiz

1. ข้อมูลสมาชิก
คำจำกัดความ

เว้นแต่ในกรณีที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คำที่เขียนด้วยอักษรขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกกำหนดตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้:

"Air France": Société Air France บริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียน 1,901,231,625 ยูโร ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส และจดทะเบียนสำนักงานไว้ที่ 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, France และจดทะเบียนกับ Bobigny Company และ Trade Register ภายใต้หมายเลข 420 495 178

"KLM": Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines) บริษัทจำกัดมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ และจดทะเบียนสำนักงานไว้ที่ Amsterdamseweg 55, Amstel­veen, The Netherlands และจดทะเบียนกับ Trade Register ของหอการค้าและอุตสาหกรรม อัมสเตอร์ดัมประเทศ เนเธอร์แลนด์ ภายใต้หมายเลข 33014286

"เที่ยวบิน Air France และ KLM": เที่ยวบินที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ Air France และ/หรือ KLM ซึ่งทำการบินโดย Air France, KLM หรือพาร์ทเนอร์โปรแกรมสายการบินตามรายชื่อที่มีอยู่ในเว็บไซต์ BlueBiz

"พาร์ทเนอร์โปรแกรมสายการบิน": สายการบินที่ Air France และ KLM ได้แต่งตั้งให้เป็นพาร์ทเนอร์สายการบินและสายการบินที่มีเที่ยวบินซึ่งสามารถได้รับคะแนน BlueBiz และ/หรือสามารถออกตั๋วรางวัลได้ เว็บไซต์ BlueBiz แสดงรายชื่อพาร์ทเนอร์โปรแกรมสายการบินที่อัปเดต

"ตั๋วรางวัล": ตั๋วเครื่องบินบนหมายเลขเที่ยวบินของ Air France และ/หรือ KLM ที่ได้มาด้วยการแลกคะแนน BlueBiz

"Blue Credit": คะแนนที่สมาชิกได้รับเมื่อซื้อตั๋ว Air France (หมายเลขเอกสาร 057) และตั๋ว KLM (หมายเลขเอกสาร 074) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

"ยอดคงเหลือ BlueBiz": รายการรวมทั้งหมดของธุรกรรมที่ดำเนินการโดยสมาชิกในโปรแกรม BlueBiz ซึ่งแสดงผลเป็นยอดคงเหลือของคะแนน BlueBiz

"โปรแกรม BlueBiz" หรือ BlueBiz: โปรแกรมสมาชิกของ Air France และ KLM ที่มีสำหรับระดับองค์กร ซึ่งพนักงานของบริษัทสมาชิกที่บินในเที่ยวบิน Air France และ KLM เป็นประจำสามารถได้รับและแลกคะแนน BlueBiz ได้

"สื่อ BlueBiz": ชื่อทั่วไปของแหล่งข้อมูลการสื่อสารที่ BlueBiz ใช้เพื่ออัปเดตข่าวสารให้กับสมาชิก เช่น เว็บไซต์ BlueBiz และอีเมลของ BlueBiz

"หมายเลขสมาชิก BlueBiz": หมายเลขจดทะเบียนที่ออกโดย Air France และ KLM ให้กับตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท เมื่อบริษัทที่สมัครร่วมโปรแกรมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของ Air France และ KLM

"BlueBiz Service Desk": ฝ่ายบริการในพื้นที่ๆ สมาชิกสามารถติดต่อได้ หากมีคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม BlueBiz

"เครื่องมือการจองรางวัลในโปรแกรม BlueBiz": เครื่องมือการจองรางวัลออนไลน์ ทางเว็บไซต์ BlueBiz ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการจองตั๋วรางวัล

"ข้อตกลงทางพาณิชย์": สัญญาในการเข้าร่วมโปรแกรมระหว่าง Air France KLM และบริษัทใดบริษัทหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดเงื่อนไขค่าเดินทางที่มีผลต่อพนักงานของบริษัทนั้นๆ ที่จะเดินทางในเส้นทางของ Air France และ/หรือ KLM

"ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท": พนักงานของบริษัทสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งในระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียนและเป็นผู้ที่มีหนังสือมอบอำนาจในการผูกมัดความเป็นสมาชิกในโปรแกรม BlueBiz และจะร่วมกันและต่างเป็นตัวแทนของบริษัทสมาชิกรายดังกล่าวในระหว่างการเป็นสมาชิก

"วันที่มีผล": วันที่ที่การเป็นสมาชิกมีผลและ Air France และ KLM ได้แจ้งให้กับสมาชิกทราบทางอีเมลเพื่อยืนยันการจดทะเบียนกับโปรแกรม BlueBiz

"ประเทศที่ลงทะเบียน": ประเทศที่บริษัทสมาชิกก่อตั้งขึ้นและที่สมาชิกลงทะเบียนในโปรแกรม BlueBiz

"การตรวจสอบความถูกต้องของบริษัท": เอกสารประจำตัวอย่างเป็นทางการของบริษัท ตัวอย่างเช่น หมายเลข VAT หรือหมายเลขหอการค้า การตรวจสอบความถูกต้องของบริษัทต้องมีระบุไว้อย่างชัดเจนบนแบบฟอร์มการลงทะเบียนของประเทศที่ลงทะเบียนนั้น

"สมาชิก": บริษัทที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมในโปรแกรม BlueBiz ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่จำเป็นซึ่ง Air France และ KLM กำหนด และได้จดทะเบียนกับโปรแกรม BlueBiz

"รางวัลอื่นๆ": รางวัลอื่นๆ นอกเหนือจากตั๋วรางวัล ซึ่งเป็นข้อเสนอภายในโปรแกรม BlueBiz

"ข้อกำหนดและเงื่อนไข": ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำกับความสัมพันธ์เชิงสัญญาระหว่าง Air France และ KLM กับสมาชิกในโปรแกรม BlueBiz และมีผลบังคับใช้กับสมาชิกทุกบริษัท

"ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร": ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่เป็นสมาชิก IATA หรือที่ไม่เป็นสมาชิก IATA หรือผู้ประกอบการด้านทัวร์

2. ทั่วไป
2.1. มื่อจดทะเบียนเป็นสมาชิกโปรแกรม BlueBiz แล้ว ถือว่าบริษัทสมาชิกรายดังกล่าวยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และยอมรับอย่างชัดเจนที่จะผูกพันคู่สัญญา Air France และ KLM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการรับและการแลกคะแนน และ/หรือการสิ้นสุดโปรแกรม BlueBiz ทั้งหมดได้ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข จะดำเนินการผ่านสื่อ BlueBiz และถือว่ามีผลบังคับทันทีที่ Air France และ KLM ประกาศ หากสมาชิกไม่ได้ยื่นการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Air France และ KLM ภายใน 30 วันนับจากการแจ้งเตือนและ/หรือเริ่มใช้บัญชี BlueBiz ได้รับ Blue Credit มีการยื่นคำขอหรือใช้รางวัล หรือใช้สิทธิประโยชน์ที่มีบริการภายใต้โปรแกรมในระหว่างช่วงเวลานี้ จะถือว่าสมาชิกได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากสมาชิกไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจส่งผลให้การเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในข้อ 2.2 Air France และ KLM จะพยายามทุกวิถีทางที่สามารถทำได้ในการแจ้งข้อมูลให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการสิ้นสุดโปรแกรม BlueBiz แต่จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการสิ้นสุดดังกล่าว
2.2 หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก สมาชิกต้องแจ้งให้ Air France และ KLM ทราบโดยทันทีและจะไม่สามารถรับ Blue Credit ได้ต่อไปนับจากที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก Blue Credit ที่ได้รับสามารถใช้ได้จนถึง 8 เดือนหลังจากสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
2.3. หาก Air France และ KLM ทำการสิ้นสุดโปรแกรม BlueBiz สมาชิกจะไม่สามารถได้รับ Blue Credit ใดๆ ต่อไป เมื่อได้รับประกาศเรื่องการยกเลิกดังกล่าว ในกรณีเหล่านี้ Blue Credit ที่ได้รับ สามารถใช้ได้จนถึง 6 เดือนหลังจากการสิ้นสุดโปรแกรม BlueBiz
2.4.ในกรณีมีการบิดเบือนความจริงของเอกสาร การปลอมแปลง การละเมิดเอกสารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การใช้โปรแกรม BlueBiz โดยมิชอบ ซึ่งรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของโปรแกรม กระบวนการ หรือคำแนะนำของพนักงานของ Air France และ KLM หรือความประพฤติใดๆ ที่ไม่เหมาะสมของสมาชิก ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทสมาชิก ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมร้ายแรงหรือพฤติกรรมล่วงละเมิดต่อ Air France, KLM, พาร์ทเนอร์สายการบินและ/หรือบริษัทที่อยู่ในเครือ Air France และ/หรือ KLM, KLM และ Air France มีสิทธิ์ที่จะยุติการเป็นสมาชิกของบริษัทสมาชิกได้โดยมีผลทันทีและ/หรือยกเลิกยอดคงเหลือคะแนน BlueBiz ซึ่งรวมถึงการยกเลิก Blue Credit และตั๋วรางวัลที่ได้รับแล้วหรือกำลังจะได้รับด้วย

หากสมาชิกย้ายสำนักงานที่จดทะเบียนออกจากประเทศที่ลงทะเบียนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้องของบริษัทที่ส่งเข้ามานั้นถูกยกเลิก สมาชิกยกเลิกการดำเนินธุรกิจเนื่องจากการชำระหนี้ (โดยไม่สมัครใจ) หรือสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจด้วยเหตุผลอื่นใด Air France และ KLM มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจดทะเบียนของสมาชิกโดยให้มีผลทันทีและ/หรือยกเลิกยอดคงเหลือคะแนน BlueBiz และ Blue Credit ที่ได้รับแล้วหรือกำลังจะได้รับทั้งหมด
2.5. หากสมาชิกไม่ได้รับ Blue Credit ใดๆ ภายในช่วง 36 เดือน Air France และ KLM สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของบริษัทสมาชิกนั้นๆ
2.6. Air France และ KLM จะใช้สื่อ BlueBiz เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับโอกาสต่างๆ ในการแลกเปลี่ยน Blue Credit เป็นตั๋วรางวัลและรางวัลอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริการและจำนวนที่นั่งที่ว่าง ณ เวลาที่ทำการจอง

Air France และ KLM สงวนสิทธิ์ในการแนบเงื่อนไขเพิ่มเติมลงในตั๋วรางวัลและรางวัลอื่นๆ ได้ทุกเมื่อ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและ/หรือจำนวน Blue Credit ที่ต้องใช้ Air France และ KLM จะพยายามทุกวิถีทางที่สามารถทำได้

เพื่อให้แน่ใจว่าตั๋วรางวัลและรางวัลอื่นๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ และโอกาสในการได้รับ Blue Credit ที่ให้บริการแก่สมาชิกตามที่โปรโมตไว้นั้น มีพร้อมให้บริการจริง อย่างไรก็ตาม Air France และ KLM ไม่อาจรับประกันว่าจะมีการอำนวยความสะดวกดังกล่าวพร้อมให้บริการเสมอ
2.7. เงื่อนไขในการขนส่งของ KLM ตามที่ยื่นไว้กับศาลแขวงกรุงเฮก มีผลกับเที่ยวบิน KLM ทั้งหมดและมีอยู่ใน www.klm.com.

เงื่อนไขในการขนส่งของ Air France ซึ่งมีอยู่ในwww.airfrance.com  มีผลกับเที่ยวบิน Air France ทั้งหมด

ในเที่ยวบิน Airline Partner และ/หรือรางวัลอื่นๆ ที่ให้บริการโดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการกำหนดจาก Air France และ KLM จะบังคับใช้เงื่อนไขในการขนส่งของสายการบินต่างๆ ดังกล่าว

3. การจดทะเบียน
3.1. เฉพาะบริษัทที่ไม่มีข้อตกลงทางพาณิชย์ใด ซึ่งมีสำนักงานที่จดทะเบียนในประเทศที่ลงทะเบียนเท่านั้น

จึงจะสามารถจดทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ BlueBiz ของประเทศที่ลงทะเบียนได้ สมาชิกต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท เพียงหนึ่งคนระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียน ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท ต้องเป็นพนักงานของบริษัทซึ่งขอสมัครเป็นสมาชิก อีเมลตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท เป็นข้อมูลบังคับต้องระบุระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียน การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจะดำเนินการผ่านอีเมลนี้ สมาชิกต้องแจ้งให้ Air France และ KLM ทราบทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท อีเมล หรือรายละเอียดที่จำเป็นอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก
3.2. เอเจนซี่ด้านการเดินทาง บริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร และองค์กรที่จำหน่ายบริการด้านการเดินทาง (ในเครือ) ไม่สามารถร่วมเป็นสมาชิกโปรแกรม BlueBiz ไม่อนุญาตให้พนักงานของเอเจนซี่ด้านการเดินทางเป็นตัวแทนผู้ติดต่อสำหรับโปรแกรม ในนามของบริษัทสมาชิก.
3.3. และแจ้งให้ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท ทราบทางอีเมลทันที เกี่ยวกับการยืนยันหรือการปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิก หากบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ Air France และ KLM จะกำหนดหมายเลขสมาชิก BlueBiz ให้กับบริษัทสมาชิกและส่งหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน BlueBiz ให้ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท บริษัทสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน BlueBiz บริษัทสมาชิกจะได้รับหมายเลขสมาชิก BlueBiz เพียงหมายเลขเดียว
หากบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ Air France และ KLM จะกำหนดหมายเลขสมาชิก BlueBiz ให้กับบริษัทสมาชิกและส่งหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน BlueBiz ให้ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท บริษัทสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน BlueBiz บริษัทสมาชิกจะได้รับหมายเลขสมาชิก BlueBiz เพียงหมายเลขเดียว
3.4. การเป็นสมาชิก BlueBiz ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัทต้องแจ้งให้ Air France และ KLM ทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อของบริษัทสมาชิก การย้ายถิ่นฐานของสำนักงานที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการของสมาชิกไปจากประเทศที่ลงทะเบียน การยกเลิกการตรวจสอบความถูกต้องของบริษัท การยกเลิกไม่ประกอบธุรกิจต่อ และการเปลี่ยนแปลงตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท

4. การรับ Blue Credit
4.1. บริษัทสมาชิกสามารถรับ Blue Credit ในเที่ยวบิน Air France และ KLM ในกรณีที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้: มีการซื้อตั๋ว KLM (074) หรือตั๋ว Air France (057) สำหรับบัญชีของสมาชิกในประเทศที่ลงทะเบียน ชั้นการจองหรือค่าโดยสารบนตั๋วไม่ได้อยู่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม ตั๋ว KLM หรือตั๋ว Air France ออกในชื่อของพนักงานของบริษัทสมาชิก เมื่อจองเที่ยวบินต้องแจ้งให้ Air France และ KLM ทราบถึงหมายเลขสมาชิก BlueBiz ระหว่างการจองก่อนที่จะออกบัตรโดยสารของพนักงาน Blue Credit จะแสดงคะแนนในยอดคงเหลือของ BlueBiz หลังจากมีการเดินทางในเที่ยวบินแล้วเท่านั้น
4.2. นอกจาก Blue Credit ที่มอบให้กับบริษัทสมาชิกแล้ว จะมีการมอบไมล์ Flying Blue ส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมสมาชิก Flying Blue
เช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้รับไมล์ Flying Blue จากตั๋วรางวัลที่ออกผ่านโปรแกรม BlueBiz ด้วย แต่จะไม่มีการมอบ
Blue Credit จากตั๋วรางวัล BlueBiz และตั๋วรางวัล Flying Blue
4.3. Blue Credit มีอายุเป็นระยะเวลาสอง (2) ปีปฏิทินเต็ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่เครดิตคะแนน Blue Credit ไปยังยอดคงเหลือ BlueBiz และเป็นไปตามการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อที่ 2 ข้างต้น
4.4. Blue Credit ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถขายหรือแลกเปลี่ยน และไม่สามารถโอนเครดิตไปยังยอดคงเหลือของสมาชิก BlueBiz รายอื่น ในกรณีที่สมาชิกจะควบรวมกิจการหรือกำลังจะซื้อกิจการ
สามารถถ่ายโอน Blue Credit ไปยังยอดคงเหลือของ BlueBiz อีกบัญชีหนึ่ง เมื่อได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BlueBiz Service Desk
เท่านั้น Blue Credit จะแสดงคะแนนในยอดคงเหลือของบัญชี BlueBiz ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 6-8 สัปดาห์หลังจากเดินทาง โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินการของ Air France และ KLM
4.5. เราจะไม่ออกคะแนน Blue Credit ให้กับบริษัทสมาชิกย้อนหลัง ยกเว้นกรณีที่มีการไม่ออก Blue Credit โดยเจตนา หรือเกิดขึ้นจากความประมาทของ Air France และ KLM ซึ่งสมาชิกจะต้องแสดงตั๋วพร้อมด้วยสำเนาบอร์ดดิ้งพาสกับ BlueBiz Service Desk ตามคำขอของ Air France และ KLM เว้นแต่ว่าจะระบุ
ไว้เป็นกรณีอื่นอย่างชัดเจน การที่สมาชิกไม่แจ้งหมายเลขสมาชิก BlueBiz ให้ Air France และ KLM ทราบ ถือเป็นความเสี่ยงของบริษัทสมาชิกเอง
4.6. การรับผิดชอบด้านภาษีที่เกิดขึ้นและ/หรือข้อบังคับการชำระเงินเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม BlueBiz และ/หรือเป็นผลจากการใช้ตั๋วรางวัลและ/หรือรางวัลอื่นๆ เป็นหน้าที่ของสมาชิก
4.7. ค่าโดยสารหมวดหมู่พิเศษบางหมวดหมู่ไม่มีสิทธิ์รับคะแนน Blue Credit และไม่รวมอยู่ในโปรแกรม BlueBiz ของ Air France และ KLM เว็บไซต์ BlueBiz มีรายการที่อัปเดตของประเภทค่าโดยสารที่ไม่ร่วมในโปรแกรม

5. การใช้ Blue Credit
5.1. คะแนน Blue Credit สามารถแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลได้โดยตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัทเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนรวมกับการชำระเงินสด ไมล์ Flying Blue หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากโปรแกรมสมาชิก เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นกรณีอื่นอย่างชัดเจน
5.2. คะแนน Blue Credit สามารถแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรางวัลในเที่ยวบิน Air France, KLM และพาร์ทเนอร์โปรแกรม ตามที่มีบริการในเครื่องมือการจองรางวัลในโปรแกรม BlueBiz ทางเว็บไซต์ของประเทศที่ลงทะเบียน (พร้อมให้บริการสมาชิกหลังจากมีการล็อกอิน)
เครดิตสามารถแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสื่อ BlueBiz
5.3. สามารถขอตั๋วรางวัลและรางวัลอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือการจองรางวัลทางออนไลน์ หรือโทรติดต่อที่ BlueBiz Service Desk ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างของเที่ยวบินในเครื่องมือการจองรางวัล

และเกณฑ์การจองที่ระบุในสื่อ BlueBiz จะมีการส่งรายละเอียดตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) ไปยังอีเมลที่กรอกไว้ในการจองตั๋วรางวัล นอกจากนี้จะมีการส่งอีเมลไปยังตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัทเพื่อยืนยันการหักยอด Blue Credit จากบัญชีของสมาชิก ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะมีการส่งรางวัลเป็นจดหมายปกติ

Air France และ KLM ปฏิเสธการรับผิดชอบสำหรับความล่าช้า หรือการสูญหายหรือการไม่ได้รับ หรือการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องของตั๋ว ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรางวัล ในกรณีที่เกิดความล่าช้า การสูญหาย หรือการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาจาก Air France และ KLM เช่นเดียวกันกับกรณีที่ตั๋ว ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรางวัลส่งถึงล่าช้าหรือสูญหายโดยบริการไปรษณีย์ และ/หรือระหว่างกระบวนการศุลกากร
5.4. Blue Credit ตามที่ประเมินราคาตามสกุลเงินในประเทศที่ขายตั๋ว สามารถแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรางวัลได้หากมีจำนวน Blue Credit เพียงพอกับมูลค่าขายตามจริงของตั๋วตามที่แสดงในระบบการจองทางคอมพิวเตอร์ (CRS) ซึ่งรวมภาษี (สนามบิน) ที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ความปลอดภัย ประกันภัย และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มอื่นๆ ที่ครอบคลุมสำหรับเที่ยวบินหนึ่งๆ
หากมีการเรียกเก็บภาษีและ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มหลังจากทำการจองตั๋วแล้ว แต่ก่อนที่จะออกตั๋วมีการจัดส่ง Air France และ KLM จะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงเรื่องดังกล่าวโดยทันที Air France และ KLM มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้กับสมาชิก
5.5. Blue Credit สามารถแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วเปิดขายสาธารณะผ่าน CRS ยกเว้นตั๋วลดราคาต่างๆ เช่น ตั๋วพนักงานสายการบิน ตั๋วสำหรับทหารหรือพนักงานของรัฐ ตั๋วฟรีหรือตั๋วรางวัล ตลอดจนตั๋วอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ราคาขายปลีกตามปกติ Air France และ KLM มีสิทธิ์ในการยกเว้นชั้นการจองนั้นๆ ซึ่งจะมีการแจ้งให้สมาชิกทราบ
5.6. ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกตั๋วรางวัลผ่าน BlueBiz Service Desk ก่อนเที่ยวบินจะออกเดินทาง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของค่าโดยสารที่เฉพาะเจาะจงตามประเภทค่าโดยสารนั้นๆ

อาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการยกเลิกตั๋วรางวัล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว Air France และ KLM จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกโดยการหัก Blue Credit และ/หรือขอสมาชิกให้ชำระเงินสดเพิ่มเติมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามคำขอ

หากสมาชิกยกเลิกตั๋วรางวัล จะมีการคืน Blue Credit ให้หลังจากหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

6. ข้อมูลส่วนบุคคล
6.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรแกรมของบริษัทสมาชิกและตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัท (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ในโปรแกรม BlueBiz จะมีการประมวลผลและใช้ข้อมูลโดย Air France และ KLM ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เช่น กฎหมายของดัตช์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("Wet Bescherming Persoonsgegevens") และกฎหมายแห่งฝรั่งเศส ณ วันที่ 7 มกราคม 1978 ตามที่แก้ไขตามกฎหมาย ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2004)

KLM ได้แจ้งให้หน่วยงานผู้มีอำนาจด้านการคุ้มครองข้อมูลของดัตช์ ("College Bescherming Persoonsgegevens") ทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้

Air France ได้แจ้งให้หน่วยงานผู้มีอำนาจด้านการคุ้มครองข้อมูลของฝรั่งเศส (“Commission Nationale Informatique et Libertés” - CNIL) ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้
6.2. จะมีการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผลการดำเนินงานที่ถูกต้องของโปรแกรม BlueBiz นอกจากนี้ จะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการทำการตลาดโดยตรงของ Air France และ KLM หรือวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
หากตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัทไม่ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัทสามารถแจ้งให้ BlueBiz Service Desk ทราบได้ทุกเมื่อ

7. การตรวจสอบ
7.1. Air France และ KLM ถือสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการเป็นสมาชิกของโปรแกรม BlueBiz ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัททราบ การตรวจสอบเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ Air France และ KLM รับประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรม BlueBiz และตรวจสอบการทุจริต
7.2. หากตรวจพบความไม่สอดคล้องใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือการละเมิดในระหว่างการตรวจสอบ Air France และ KLM มีสิทธิ์ในการระงับการประมวลผลของ Blue Credit, ตั๋วรางวัล และรางวัลหรือผลประโยชน์อื่นๆ จนกว่าจะมีการแก้ไขความไม่สอดคล้องนั้นๆ และ/หรือการละเมิดให้ตรงตามหลักการเหตุผลอันเหมาะสมน่าพึงพอใจ ตามดุลยพินิจของ Air France และ KLM เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว Air France และ KLM มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกตามที่อธิบายในข้อ 2.4

8. การรับผิดชอบและกฎหมายที่บังคับใช้
8.1. Air France, KLM และพาร์ทเนอร์สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการจดทะเบียนที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับบริษัทสมาชิกและ/หรือใช้โปรแกรม BlueBiz และ/หรือการกระทำทุจริตที่ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัทกระทำ ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัทที่เกี่ยวข้องต้องติดต่อ BlueBiz Service Desk ทันทีและอาจสามารถบล็อกบัญชี BlueBiz ของสมาชิก สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบและรับผิดต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บัญชี BlueBiz ที่ไม่เหมาะสมถูกต้อง (ซึ่งถูกกล่าวหา) เช่น การแลก Blue Credit ที่ไม่ได้รับอนุญาต

Air France และ KLM ไม่รับผิดไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับความเสียหาย การเสียชีวิต ความล่าช้า การบาดเจ็บ หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ รางวัล หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหรือไม่ได้รับจาก Air France, KLM และพาร์ทเนอร์สายการบิน เว้นแต่ว่าความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าวมีเหตุจากจากความเอาใจใส่ของ KLM หรือ KLM มีเจตนาในการก่อความเสียหาย หรือเกิดจากความหละหลวม และทราบดีว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย เว้นแต่ว่าบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยอนุสัญญากรุงวอร์ซอ (ตามที่แก้ไขแล้ว) อนุสัญญามอนทรีออล รายการใดก็ตามที่มีผลบังคับใช้ Air France และ KLM จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม BlueBiz
8.2. โปรแกรม BlueBiz ต้องได้รับการกำกับดูและควบคุมตามกฎหมายแห่งประเทศฝรั่งเศส และข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องได้รับการตัดสินโดยศาลที่มีอำนาจแห่งประเทศฝรั่งเศส เว้นแต่ว่าบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎข้อบังคับของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายและสถานที่ตั้งของเขตอำนาจศาลที่คุ้มครองสัญญา
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศท้องถิ่นอาจให้ความหมายว่า Air France และ KLM ไม่สามารถให้บริการโปรแกรม BlueBiz หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมในประเทศต่างๆ
บางประเทศหรือกับบริษัทสมาชิกบางราย Air France และ KLM จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับและขอสงวนสิทธิ์ในการยุติสัญญากับสมาชิกและ/หรือการยกเลิก Blue Credit
8.3. ภาษาของข้อกำหนดและเงื่อนไขคือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีการแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

9. การร้องเรียน
9.1. แม้ว่า Air France และ KLM จะมีความระมัดระวังอย่างยิ่งในการให้บริการโปรแกรม BlueBiz หากแต่ในกรณีที่มีคำร้องใคๆ สมาชิกสามารถส่งคำร้องเรียนเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ BlueBiz หรือส่วนต่างๆ ของโปรแกรมมายัง BlueBiz Service Desk ได้ ในกรณีที่สมาชิกต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับตั๋วรางวัลหรือรางวัลอื่นๆ ตัวแทนผู้ติดต่อของบริษัทจะต้องแจ้ง BlueBiz Service Desk ให้ทราบถึงคำร้องเรียนดังกล่าวภายใน 6 เดือนนับจากการใช้ตั๋วรางวัลและ/หรือรางวัลอื่นๆ
9.2.ข้อมูลติดต่อของ BlueBiz พร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ของ Air France และ KLM ในประเทศต่างๆ (www.airfrance.com , www.klm.com).