ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศที่มีต่อผู้โดยสารและสัมภาระ

ข้อสงวนสิทธิ์

การประกาศนี้กำหนดโดยระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) ฉบับที่ 889/2002 ไม่สามารถใช้ประกาศนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียกร้องการจ่ายเงินชดเชย หรือการอธิบายบทบัญญัติจากอนุสัญญามอนทรีออล และไม่ได้เป็นส่วนใดของสัญญาระหว่างผู้ขนส่งต่างๆ กับคุณ

การประกาศนี้มีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องในการระบุว่า สำหรับความเสียหายไม่เกิน 113,100 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ผู้ขนส่งทางอากาศไม่สามารถโต้แย้งการเรียกร้องการจ่ายเงินทดแทนได้ ภายใต้กฎระเบียบและอนุสัญญามอนทรีออล เรามีจุดยืนดังนี้: สำหรับความเสียหายไม่เกิน 113,100 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุในการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือในระหว่างการขึ้นเครื่องหรือการลงจากเครื่องนั้น ผู้ขนส่งไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบได้ เว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่เกิดจากความประมาทของผู้โดยสาร นอกจากนี้การจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งทางอากาศต่อความล่าช้าของสัมภาระ สัมภาระถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย โดยมูลค่าทั้งหมดจะอยู่ที่ 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สำหรับความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารได้ทำการบอกกล่าวเป็นพิเศษสำหรับมูลค่าที่สูงกว่าข้อจำกัด ณ เวลาที่เช็คอินหรือได้ซื้อประกันเพิ่มเติมไว้แล้ว

ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศที่มีต่อผู้โดยสารและสัมภาระ

ข้อมูลนี้เป็นการแจ้งกฎของการรับผิดชอบโดยสรุปที่บังคับใช้กับผู้ขนส่งทางอากาศของประชาคม (Community air carrier) ตามที่กำหนดโดยกฎหมายของประชาคมและอนุสัญญามอนทรีออล

การจ่ายเงินชดเชยในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

ไม่มีการจำกัดทางการเงินสำหรับความรับผิดชอบที่มีต่อการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของผู้โดยสาร สำหรับความเสียหายไม่เกิน 113,100 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 123,000 ยูโร) ผู้ขนส่งทางอากาศไม่สามารถโต้แย้งการเรียกร้องการจ่ายเงินทดแทนได้ ในจำนวนที่มากกว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ขนส่งทางอากาศสามารถโต้แย้งการเรียกร้องโดยการพิสูจน์ว่า ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาดแต่ประการใด

การชำระล่วงหน้า

หากผู้โดยสารเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ผู้ขนส่งทางอากาศต้องชำระเงินล่วงหน้าให้ครอบคลุมความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงภายใน 15 วัน นับจากการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจ่ายเงินชดเชย ในกรณีที่มีการเสียชีวิต การชำระเงินล่วงหน้านี้จะต้องไม่น้อยกว่า 16,000 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 20,000 ยูโร)

ความล่าช้าของผู้โดยสาร

ในกรณีความล่าช้าของผู้โดยสาร ผู้ขนส่งทางอากาศต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย เว้นเสียแต่ว่าสายการบินได้ใช้มาตรการทั้งหมดอย่างสมเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือไม่สามารถที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้ ความรับผิดต่อความล่าช้าของผู้โดยสารจำกัดอยู่ที่ 4,694 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 5,100 ยูโร)

ความล่าช้าของสัมภาระ

ในกรณีความล่าช้าของสัมภาระ ผู้ขนส่งทางอากาศต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย เว้นเสียแต่ว่าสายการบินได้ใช้มาตรการทั้งหมดอย่างสมเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือไม่สามารถที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้ ความรับผิดชอบต่อความล่าช้าของผู้โดยสารจำกัดอยู่ที่ 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 1,230 ยูโร)

กรณีสัมภาระถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย

ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดชอบต่อกรณีสัมภาระถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย ไม่เกิน 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 1,230 ยูโร) ในกรณีของสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สายการบินรับผิดชอบถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดของสายการบินก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เกิดจากการชำรุดของสัมภาระ ในกรณีของสัมภาระขึ้นเครื่อง ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดชอบเมื่อเป็นความผิดชอบของสายการบินเท่านั้น

ข้อจำกัดที่สูงขึ้นสำหรับสัมภาระ

ผู้โดยสารสามารถรับสิทธิประโยชน์จากข้อจำกัดความรับผิดชอบที่สูงขึ้นโดยต้องแจ้งเป็นพิเศษอย่างช้าที่สุดเมื่อทำการเช็คอินและด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสัมภาระ

หากสัมภาระได้รับความเสียหาย ล่าช้า สูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้โดยสารต้องเขียนข้อร้องเรียนส่งไปที่ผู้ขนส่งทางอากาศโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่สัมภาระใต้ท้องเครื่องเกิดความเสียหาย ผู้โดยสารต้องเขียนข้อร้องเรียนภายใน 7 วัน และภายใน 21 วันในกรณีของความล่าช้า ทั้งสองกรณีนับจากวันที่ผู้โดยสารได้รับสัมภาระ

ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งที่ขนส่งจริง

หากผู้ขนส่งทางอากาศที่เป็นผู้ทำการบินของเที่ยวบินไม่ใช่สายการบินเดียวกันกับผู้ขนส่งตามสัญญา ผู้โดยสารมีสิทธิในการแจ้งข้อร้องเรียนหรือเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากสายการบินใดสายการบินหนึ่งข้างต้น หากมีการระบุชื่อหรือรหัสของผู้ขนส่งทางอากาศไว้บนตั๋วโดยสาร ผู้ขนส่งทางอากาศดังกล่าวคือผู้ขนส่งทางอากาศตามสัญญา

การจำกัดเวลาสำหรับการดำเนินคดี

การดำเนินคดีใดๆ ในศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ต้องดำเนินการภายในสองปีจากวันที่เดินทางมาถึงของเครื่องบิน หรือจากวันที่ที่เครื่องบินควรจะมาถึง

พื้นฐานสำหรับข้อมูล

พื้นฐานสำหรับกฎที่อธิบายไว้ข้างต้นคือ อนุสัญญามอนทรีออล วันที่ 28 พฤษภาคม 1999 ซึ่งได้รับการนำไปใช้ในประชาคมด้วยกฎระเบียบ (EC) ฉบับที่ 2027/97 (ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EC) ฉบับที่ 889/2002) และกฎหมายในประเทศของประเทศสมาชิก