การขอคืนเงินค่าตั๋ว

หากคุณไม่ได้เดินทางตามที่วางแผนไว้ เราขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวก

ก่อนขอคืนเงิน

หมายเหตุ: เมื่อคุณขอคืนเงิน เที่ยวบินทั้งหมดในการจองจะถูกยกเลิก โดยจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการคืนเงิน การคืนเงินจะคืนเป็นเงินสกุลเดียวกันและใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้ซื้อตั๋ว

การขอเงินคืนทางออนไลน์ผ่านปุ่ม "ขอเงินคืน" ด้านล่างหรือผ่านโซเชียลมีเดียไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ คุณสามารถโทรหา ศูนย์บริการลูกค้า KLM เพื่อจัดการเรื่องนี้ให้แก่คุณ แต่ในกรณีนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การขอเงินคืนทุกกรณี ผู้ถือบัญชีธนาคารต้องเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่ขอเงินคืน มิเช่นนั้น ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางของคุณ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อขอเงินคืนทางออนไลน์

กรณีที่คุณซื้อตั๋วจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร คุณต้องติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเพื่อดำเนินการขอเงินคืน สำหรับตั๋วที่ซื้อจากสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ KLM โปรดติดต่อสายการบินนั้นๆ โดยตรง

หมายเหตุ: การจองทั้งหมดของคุณจะถูกยกเลิก

ขอเงินคืน
 

เงื่อนไขการคืนเงินค่าตั๋ว

คุณสามารถขอเงินค่าตั๋วคืนในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานได้ทั้งหมดในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
  • คุณขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารของคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการจอง
  • กำหนดการของคุณเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจที่จะไม่เดินทาง
  • เที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิก และไม่มีเที่ยวบินสำรองอื่น
  • คุณยกเลิกการเดินทางเนื่องจากเที่ยวบินภายในยุโรปของคุณล่าช้านานกว่า 90 นาที และเที่ยวบินขาออกและขากลับมีกำหนดเวลาในวันเดียวกัน
  • คุณยกเลิกเที่ยวบิน KLM ของคุณ เนื่องจากมีความล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมง
  • หากการต่อเครื่องสำหรับเที่ยวบิน KLM ล่าช้ามากกว่า 5 ชั่วโมง และคุณไม่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางแล้ว
  • ในกรณีสุดวิสัยที่ผู้โดยสารเสียชีวิต
คุณยังสามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่:
  • เงื่อนไขตั๋ว KLM อนุญาตให้คืนเงินได้ การคืนเงินจะได้รับการคำนวณ อ้างอิงจากค่าโดยสารและภาษีพึงจ่ายสำหรับส่วนเที่ยวบินที่บินจริง หักด้วยค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  • การขอวีซ่าไม่ผ่าน

ในกรณีเหล่านี้ ค่าธรรมเนียมการจอง ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารใหม่ และค่าธรรมเนียมเพิ่มของการชำระเงินจะไม่สามารถขอคืนเงินได้


การคืนเงินจะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในประเทศที่มีการซื้อตั๋วและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในประเทศที่ต้องมีการชำระเงินคืน

หากคุณจองตั๋วชั้นธุรกิจแต่ได้เดินทางด้วยชั้นประหยัด คุณสามารถขอคืนเงินส่วนต่างได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ KLM

ในกรณีที่คุณยกเลิกเที่ยวบินด้วยเหตุผลอื่นๆ นอกจากที่กล่าวถึงข้างต้น หรือมีตั๋วที่ไม่สามารถคืนเงินได้ คุณสามารถขอคืนภาษีสนามบินที่ไม่ได้ใช้งานได้ ค่าธรรมเนียมการจอง ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารใหม่ และค่าธรรมเนียมเพิ่มของการชำระเงินจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ผู้ให้บริการที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มระหว่างประเทศไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากเงื่อนไขตั๋วของคุณไม่อนุญาตให้คืนเงิน

หากคุณไม่สามารถใช้บริการเที่ยวบิน KLM ได้เพราะจำนวนผู้โดยสารที่จองมาเกินที่นั่ง ร้องขอการชดเชย