การขอคืนเงินค่าตั๋ว

หากคุณไม่ได้เดินทางตามที่วางแผนไว้ เราขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวก
 

ก่อนขอคืนเงิน

หมายเหตุ: เมื่อคุณขอคืนเงิน เที่ยวบินทั้งหมดในการจองจะถูกยกเลิก โดยจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการคืนเงิน การคืนเงินจะคืนเป็นเงินสกุลเดียวกันและใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้ซื้อตั๋ว

การขอเงินคืนทางออนไลน์ผ่านปุ่ม "ขอเงินคืน" ด้านล่างหรือผ่านโซเชียลมีเดียไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ คุณสามารถโทรหา ศูนย์บริการลูกค้า KLM เพื่อจัดการเรื่องนี้ให้แก่คุณ แต่ในกรณีนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การขอเงินคืนทุกกรณี ผู้ถือบัญชีธนาคารต้องเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่ขอเงินคืน มิเช่นนั้น ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางของคุณ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อขอเงินคืนทางออนไลน์

กรณีที่คุณซื้อตั๋วจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร คุณต้องติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเพื่อดำเนินการขอเงินคืน สำหรับตั๋วที่ซื้อจากสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ KLM โปรดติดต่อสายการบินนั้นๆ โดยตรง

หมายเหตุ: การจองทั้งหมดของคุณจะถูกยกเลิก

ขอเงินคืน
 
 

เงื่อนไขการคืนเงินค่าตั๋ว

คุณสามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อไม่ได้ใช้ตั๋วโดยสารในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้
  • คุณขอรับเงินค่าตั๋วคืนภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการจอง
  • มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการเดินทาง คุณจึงตัดสินใจไม่เดินทางต่อ
  • เที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิกและคุณไม่เลือกโดยสารเที่ยวบินทางเลือกอื่น
  • คุณยกเลิกการเดินทางเนื่องจากเที่ยวบินยุโรปของคุณล่าช้านานกว่า 90 นาที และเที่ยวบินขาออกและเที่ยวบินไปกลับมีกำหนดเวลาในวันเดียวกัน
  • คุณยกเลิกเที่ยวบิน KLM ของคุณเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้านานกว่า 3 ชั่วโมง
  • หากเที่ยวบินต่อเครื่องของ KLM ล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมงและคุณไม่ต้องการเดินทางไปยังปลายทางของคุณอีกต่อไป
  • ในเหตุการณ์ที่มีผู้โดยสารเสียชีวิต
นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอคืนเงินในกรณีต่างๆ ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเหล่านี้เราไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมการจอง ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารใหม่ และค่าธรรมเนียมเพิ่มของการชำระเงินได้
  • เงื่อนไขของตั๋ว KLM ที่อนุญาตให้ขอคืนเงินได้ การคืนเงินจะคำนวณตามค่าโดยสารและภาษีพึงจ่ายสำหรับส่วนเที่ยวบินที่บินจริง หักด้วยค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  • คุณถูกปฏิเสธการขอวีซ่า (ในกรณีที่คุณรวมถึงเอกสารยืนยันการขออนุญาตถูกปฏิเสธจากรัฐบาลท้องถิ่นนั้นๆ)

การคืนเงินจะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในประเทศที่ซื้อตั๋วและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในประเทศที่ต้องมีการคืนเงิน

หากคุณจองตั๋วชั้นธุรกิจแต่ได้เดินทางด้วยชั้นประหยัด คุณสามารถขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KLM

ในกรณีที่คุณยกเลิกเที่ยวบินด้วยเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงข้างต้นและมีตั๋วที่คืนเงินไม่ได้ คุณยังสามารถขอรับคืนภาษีสนามบินที่ไม่ได้ใช้งานได้ คุณจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการจอง ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารใหม่ และค่าธรรมเนียมเพิ่มของการชำระเงิน หากเงื่อนไขตั๋วของคุณไม่อนุญาตให้คืนเงิน คุณจะไม่สามารถขอรับการคืนเงินค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บได้

คุณไม่สามารถโดยสารเที่ยวบินของ KLM เนื่องจากมีการจองเที่ยวบินเกินอัตราใช่หรือไม่ ขอรับเงินชดเชย