เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ KLM

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ KLM โดยละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์ของคุณจะเป็นการแสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้

การแนะนำ

เว็บไซต์และ/หรือแอปโทรศัพท์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เป็นกรรมสิทธิ์ของ Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (หรือเรียกว่า KLM Royal Dutch Airlines) ซึ่งมีสำนักงานที่จดทะเบียนอยู่ที่ Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, the Netherlands สำหรับข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ KLM นั้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด" ) "KLM" หมายถึง Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. และ "ผู้ใช้" หมายถึงผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านเงื่อนไขดังกล่าวโดยละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์จะเป็นการแสดงว่าข้อตกลงของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้

หมายเลขการจดทะเบียน 33014286
หมายเลข VAT NL004983269B01

การใช้การจอง

ผู้ใช้แสดงให้เห็นและรับประกันว่าเขาหรือเธอมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีความสามารถที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเข้าสู่ข้อตกลงกับ KLM ที่ข้อกำหนดเหล่านี้บังคับใช้ ("ข้อตกลงนี้") และใช้เว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ใช้ยอมรับความรับผิดชอบทางการเงินสำหรับการใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ (ตลอดจนการใช้งานของบัญชีผู้ใช้โดยผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เยาว์ที่อาศัยอยู่กับผู้ใช้) ผู้ใช้ยอมรับที่จะไม่มอบหมาย โอนถ่ายสิทธิของผู้ใช้หรือใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามข้อตกลงนี้ ผู้ใช้อาจอนุญาตสมาชิกอื่นในครอบครัวของผู้ใช้ให้ใช้เว็บไซต์นี้ภายใต้ชื่อหรือบัญชีของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ยอมรับที่จะชำระค่าบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบต่อการใช้งานในรูปแบบอื่นใดทั้งหมดของสมาชิกในครอบครัว ผู้ใช้ยอมรับที่จะดูแลการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยผู้เยาว์ภายใต้ชื่อหรือบัญชีผู้ใช้

คุณลักษณะการจองของเว็บไซต์นี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาความพร้อมให้บริการของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และเพื่อทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเพื่อดำเนินการทางธุรกิจ และไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้ใช้ต้องไม่ทำการจองเพื่อเก็งกำไร การจองที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง หรือการจองใดๆ ที่เป็นการคาดหมายความต้องการล่วงหน้า ผู้ใช้แสดงให้เห็นว่าเขาต้องไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในการทำซ้ำ ใช้ บล็อก เขียนทับ ทำสำเนา แจกจ่าย เรียกดู หรือติดตามตรวจสอบเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์โดยการใช้ชนิดของกระบวนการ ระบบ อุปกรณ์ (screenscraping) ซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ สไปเดอร์ เครื่องมือค้นหาหรือกลไกอัตโนมัติหรือควบคุมด้วยมืออื่นใด โดยปราศจากการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ KLM ผู้ใช้แสดงให้เห็นว่าเขาต้องไม่แทรกแซงไม่ว่าจะลักษณะใดๆ (โดยรวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำให้ไฟล์ที่มีอยู่มีข้อมูลเสียหายหรือไวรัส ) ด้วยการดำเนินการที่เหมาะสมหรือระบบการทำงานของเว็บไซต์ และต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะหรืออาจจะกำหนดภาระที่มากเกินไปหรือไม่เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมบนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ ผู้ใช้ยอมรับว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการจองบริการท่องเที่ยวของเว็บไซต์นี้ต้องใช้เพื่อการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หรือเพื่อการซื้อสำหรับผู้ใช้หรือสำหรับบุคคลอื่นที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ใช้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีและการประเมินทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากภาษีเงินได้ที่เรียกเก็บจาก KLM

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้มี KLM เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย KLM และ/หรือซัพพลายเออร์ของ KLM สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งลิขสิทธิ์ในเนื้อความที่อยู่ในเว็บไซต์นี้และเครื่องหมายการค้าและแบรนด์ใดๆ ของ KLM ที่รวมอยู่ในเนื้อหาดังกล่าวที่เป็นของ KLM และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตและ/หรือซัพพลายเออร์ของ KLM  
ไม่มีเนื้อความ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ได้รับอนุญาตให้ปรับเปลี่ยน ทำสำเนา แสดงผล ดำเนินการ อนุญาต ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ ขาย แจกจ่าย วิจัย กู้คืน ตรวจสอบ หรือเรียกดู โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก KLM ผู้ใช้อาจดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อความลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพียงเครื่องเดียวเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงการค้าเท่านั้น โดยผู้ใช้จะต้องรักษาการประกาศลิขสิทธิ์และการประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ในเนื้อความดังกล่าว

อีเมลหลอกลวงของ KLM

หากคุณได้รับอีเมลเกี่ยวกับเที่ยวบินที่คุณไม่ได้จอง หรือได้รับข้อความจากช่องทางใดๆ ที่เหมือนกับอีเมลหลอกลวง อาจมีผู้พยายามกู้คืนข้อมูลส่วนตัวของคุณ (หรือที่รู้จักกันในชื่อฟิชชิง) ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณติดเชื้อ หรือโน้มน้าวให้คุณเข้าร่วมการประกวดหรือกิจกรรมลอตเตอรี่ปลอม ซึ่งอีเมลหลอกลวงนั้นจะดูเหมือนกับอีเมลจริงของ KLM


คุณสามารถแยกแยะข้อความข้างต้นได้จาก:

  • การไม่มีคำนำหน้าของบุคคล
  • การขอให้ตอบโดยด่วน
  • ไวยากรณ์ไม่ดีและมีการสะกดคำผิด
  • ลิงก์ไปยังที่อยู่เว็บที่ไม่รู้จัก
KLM จะส่งข้อความให้คุณ 3 ประเภทเท่านั้น:
  • ข้อความเชิงพาณิชย์: อีเมลเหล่านี้จะเป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ รวมถึงจุดหมายปลายทางและบริการใหม่ๆ จาก KLM ให้คุณทราบ คุณจะได้รับอีเมลเหล่านี้ภายหลังการสมัครเท่านั้น จะไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบกลับอีเมลเหล่านี้โดยเด็ดขาด ในการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของ KLM
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ: หากคุณจองการเดินทางแล้ว คุณอาจได้รับอีเมลขอข้อมูลบางอย่างจากคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของประเทศจุดหมายปลายทางของคุณ นอกจากนี้เราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทำการเช็คอิน อีเมลเหล่านี้จะมีข้อมูลบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถจดจำได้ (เช่น หมายเลขการจองหรือหมายเลข Flying Blue ของคุณ) ในการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของ KLM
  • ข้อความจาก KLM เพื่อเชิญให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความคิดเห็นของ KLM ยกตัวอย่างเช่น ‘การสังเกตการณ์ด้านคุณภาพ‘ ข้อความเหล่านี้จะมีลิงก์เพื่อเข้าสู่การสำรวจเสมอ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสำรวจความคิดเห็นของ KLM

ตัวอย่างอีเมลหลอกลวง

พวกมิจฉาชีพอาจส่งอีเมลหลอกลวงเป็นจำนวนมากโดยแอบอ้างว่าส่งมาจาก KLM นี่ไม่ใช่เรื่องจริง ตัวอย่างเช่น:

  • อีเมลที่ส่งโดย advertentie@deltrk.com และบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้มาจาก KLM และเป็นกิจกรรมที่ KLM มิได้เป็นผู้ดำเนินการ ลิงก์ในอีเมลที่เปลี่ยนหน้าไปยัง http://trk.lasurk.com/ หรือ giveaways-web.com/ ซึ่งไม่ได้มาจาก KLM
  • อีเมลที่ส่งโดย klm@diadochite.paperswivel.com ที่ไม่ได้มาจาก KLM และเป็นกิจกรรมที่ KLM มิได้เป็นผู้ดำเนินการ ลิงก์ในอีเมลที่เปลี่ยนหน้าไปยัง http://melissan.paperswivel.com/ ซึ่งไม่ได้มาจาก KLM

แคมเปญหลอกลวง

คุณอาจพบแคมเปญหลอกลวงที่เสนอตั๋วฟรีหรือตั๋วลดราคาบนสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้รวมถึงแคมเปญ “Like and Win” เราขอแนะนำไม่ให้คุณเข้าร่วมในแคมเปญใดๆ ที่มิได้เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ของ KLMโดยตรง หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเราได้ที่ facebook.com/klm  หรือ twitter.com/klm 


วิธีการจัดการกับอีเมลหลอกลวงของ KLM  
เราขอแนะนำไม่ให้ตอบกลับอีเมลนี้ ไม่คลิกที่ลิงก์ใดๆ หรือเปิดเอกสารแนบใดๆ และห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด

โปรดแจ้งให้เราทราบ!
กรุณาส่งอีเมลต้นฉบับเป็นเอกสารแนบมาให้เราที่ email.abuse.qam@klm.com โปรดทราบว่าเราจะไม่ตอบกลับข้อความที่ส่งมายังที่อยู่นี้

ข้อสงวนสิทธิ์

ช้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้านเทคนิคหรือการพิมพ์ผิด KLM และ/หรือซัพพลายเออร์ไม่ได้ให้การรับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และการบริการดังกล่าวทั้งหมดที่จัดหาให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ KLM และ/หรือซัพพลายเออร์ของ KLM ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และการบริการนี้ ไม่มีการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดว่าใช้ทางการค้าได้ ไม่มีการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ ไม่กรณีใดที่ KLM และ/หรือซัพพลายเออร์ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นการลงโทษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายสืบเนื่องที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเกิดจากความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเกิดจากข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และการบริการใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ หรือเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญา การละเมิด การรับผิดอย่างเข้มงวดหรืออื่นๆ

ข้อความก่อนหน้านี้ไม่บังคับใช้กับกรณีของการกระทำผิดโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของ KLM และ/หรือซัพพลายเออร์ของ KLM และ/หรือในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาที่ระบุในเว็บไซต์ KLM จะแสดงในสกุลเงินเฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถชำระเงินในสกุลเงินอื่นได้ ขั้นตอนนี้เรียกว่า การอ้างอิงราคาในหลายสกุลเงิน จะใช้อัตรากลางที่เกี่ยวข้องในการแปลงสกุลเงินเดิมเป็นสกุลเงินที่เลือกสำหรับการชำระเงิน พร้อมค่าธรรมเนียมคงที่เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมนี้อยู่บนพื้นฐานของตลาดและ KLM จะพยายามรักษาค่าธรรมเนียมนี้ (รวมถึงอัตรากลางที่ใช้) ให้ต่ำกว่าอัตราที่ใช้โดยสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตและเดบิต เช่น ธนาคาร อย่างไรก็ตาม KLM ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความแตกต่างใดๆ ในอัตราเหล่านี้ 


หากสกุลเงินสำหรับการชำระเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณ ธนาคารผู้ออกบัตรจะเป็นผู้แปลงอัตราดังกล่าว KLM ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการแปลงสกุลเงินนี้ 


หากคุณเลือกชำระเงินในสกุลเงินอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินเดิมในเว็บไซต์ KLM สถาบันผู้ออกบัตรของคุณอาจยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเทศและธนาคาร ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เรียกว่า ‘ค่าธรรมเนียมต่างประเทศ’ หรือ ‘ค่าธรรมเนียมข้ามพรมแดน’ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ยังจะถูกเรียกเก็บโดยสถาบันผู้ออกบัตรซึ่งรับผิดชอบต่อการแปลงสกุลเงิน นี่เป็นข้อตกลงระหว่างสถาบันผู้ออกบัตรและผู้ถือบัตร ดังนั้น KLM ไม่สามารถรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมเหล่านี้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรือข้อมูลอ้างอิงไปที่เว็บไซต์อื่นหรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม KLM ไม่ได้ดำเนินการหรือควบคุมประเด็น ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และการเข้าถึงนอกเหนือจากนี้ ลิงก์หรือข้อมูลอ้างอิงของบุัคคลที่สามมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เท่านั้น และไม่ได้เป็นการรับรองใดๆ โดย KLM และ/หรือซัพพลายเออร์ของ KLM ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานลิงก์และการอ้างอิงของบุัคคลที่สาม

บุคคลที่สามใดๆ ที่ประสงค์จะสร้างลิงก์ให้กับเว็บไซต์นี้ควรแจ้งความประสงค์กับ KLM ก่อนการดำเนินการเช่นนั้น KLM มีสิทธิในการปฏิเสธการอนุญาตลิงก์ดังกล่าวไม่ให้อยู่บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามหาก KLM ให้การอนุญาตสำหรับลิงก์ใดๆ ดังกล่าว KLM ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ ต่อการสร้างลิงก์แบบไปกลับกับบุคคลที่สาม

ค่าปรับ

ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยอมรับที่จะจ่ายค่าปรับให้กับ KLM และซัพพลายเออร์สำหรับการับผิด ค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมด (รวมถึงค่าทนาย) และค่าเสียหายที่เกิดจากการเรียกร้องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้

การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้

KLM มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้เสมอ ผู้ใช้รับผิดชอบต่อการตรวจสอบเป็นระยะๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยการรวมไว้ในเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้นับเป็นการยอมรับของผู้ใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั่วไป

KLM มีสิทธิในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ และทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีของการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ KLM มีสิทธิในการบล็อก ผู้ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือดำเนินการใดๆ หรือทำการเรียกร้องใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะได้รับค่าชดเชยในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อกำหนดเหล่านี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้เท่านั้น และมีการแยกข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับการขนส่งของสายการบิน การจับรางวัลหรือการส่งเสริมการขายอื่นใด และการบริการอื่นๆ
ข้อตกลงนี้ถือว่าได้กระทำในอัมสเทลวีน ประเทศเนเธอร์แลนด์และต้องได้รับการตีความ รวมถึงการระบุสิทธิและความรับผิดของบุคคลไว้ในที่นี้โดยสอดคล้องกับกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งในหลักการของกฎหมาย ทุกฝ่ายยอมรับที่อยู่ภายใต้อำนาจของศาลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์สำหรับการพิจารณาเกี่ยวกับการเรียกร้องหรือความขัดแย้งใดๆ ระหว่างฝ่ายต่างๆ และเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ 
ผู้ใช้รับทราบว่าไม่มีความสัมพันธ์แบบร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือการเป็นบริษัทตัวแทนปรากฏหรือเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้กับ KLM ที่เป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยอมรับที่จะไม่ถือตนเองว่าเขาหรือเธอเป็นบริษัทตัวแทน บริษัทตัวแทน หรือพนักงานของ KLM และ KLM จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือการละเว้นการนำเสนอใดๆ ของผู้ใช้  ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด คำว่า "พันธมิตร" และ "หุ้นส่วน" ใช้สำหรับอ้างอิงถึงการทำการตลาดเป็นรายบุคคลหรือข้อตกลงความร่วมมือ และไม่ใช่ความสัมพันธ์ใดๆ ที่มีความหมายโดยนับในทางภาษีหรือในทางกฎหมาย ดังนั้น KLM จึงไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบต่อการดำเนินการขององค์กรของคู่ค่าเหล่านี้

การดำเนินการของ KLM เกี่ยวกับข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่และกระบวนการทางกฎหมาย และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่เป็นการยกเลิกสิทธิของ KLM ในการปฏิบัติตามการร้องขอหรือข้อกำหนดของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่จัดหาให้หรือข้อมูลที่รวบรวมโดย KLM ตามการใช้งานดังกล่าวของผู้ใช้ 

หากมีส่วนใดของข้อตกลงนี้ได้รับการระบุว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ข้างต้น บทบัญญัติที่ไม่มีผลบังคับหรือไม่ถูกต้องจะต้องถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้องและมีผลบังคับที่มีความใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเดิมมากที่สุดและส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป 

ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และ KLM ตามการใช้งานของเว็บไซต์นี้ เวอร์ชันที่พิมพ์ของข้อตกลงนี้และการประกาศที่แจ้งใดๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะถือเป็นที่ยอมรับในการพิจารณาคดีหรือการดำเนินการทางการปกครองโดยอิงอยู่กับหรือเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ในขอบเขตเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจและรายการบันทึกอื่นๆ ที่แต่เดิมสร้างขึ้นและรักษาไว้ในรูปแบบของการพิมพ์

เวอร์ชัน: ธันวาคม 2015