รับไมล์สะสม 3 เท่า!

เมื่อเดินทางในชั้นธุรกิจ

รับโบนัสไมล์ X 3

Bonus Miles
พิเศษ! สำหรับผู้โดยสารที่ออกตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจเดินทางระหว่าง 1  พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561 ที่ออกเดินทางจากกรุงเทพด้วยสายการบิน KLM  รับไมล์สะสม 3 เท่า*!

*กฎและเงื่อนไ

• โปรโมชั่นเฉพาะผู้เป็นสมาชิก Flying Blue เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561 ที่ออกตั๋วโดยสาร KLM จากประเทศไทย
• เดินทางในเที่ยวบินที่กลับถึงประเทศไทยก่อน 31 มกราคม 2561
• คุณจะได้รับโบนัส Award Miles
• โปรโมชั่น Award Miles เฉพาะเส้นทาง กรุงเทพ – อัมสเตอร์ดัม และ อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพ
• สำหรับตั๋วโดยสารในชั้นธุรกิจเท่านั้น
• โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกบัตร Flying Blue ที่มีอายุตั้งแต่18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
• ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะตั๋วโดยสารที่เดินทางไป-กลับ รับสิทธิ์สูงสุด 2 เที่ยวบินต่อสมาชิกที่เดินทางภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
• ระหว่างการจองตั๋ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุหมายเลขสมาชิกของคุณ (ตามที่ปรากฏอยู่บนบัตร) ก่อนการเดินทางทุกครั้ง
• โบนัสไมล์สะสมจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณภายใน 10 วัน หลังจากวั