ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโปรแกรม Flying Blue

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560

1.1 คำจำกัดความ


คำหรือสำนวนที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริบทระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 
'Air France' หมายถึง Société Air France ที่เป็นบริษัทจำกัดความรับผิด จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส และมีสำนักงานขึ้นทะเบียนเลขที่ 45, Rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, France และจดทะเบียนกับสำนักทะเบียนพาณิชย์ และบริษัทของโบบิกนี (Bobigny) ภายใต้หมายเลข B 420 495 178
 
‘รางวัลสายการบิน’ หมายถึงรางวัลใดก็ตามที่มีอยู่ใน Air France KLM และพันธมิตรสายการบิน รางวัลสายการบิน ได้แก่ รางวัลบัตรโดยสาร รางวัลอัพเกรดที่นั่ง และรางวัลสัมภาระเสริม
 
'พันธมิตรสายการบิน' หมายถึง สายการบินใดก็ตามที่เป็นสมาชิก SkyTeam หรือไม่ ผู้ซึ่งให้บริการที่สามารถนำไปรับหรือแลก Level Miles และ/หรือ Award Miles ตามที่ระบุไว้ใน FB Communication ซึ่งตีพิมพ์เป็นประจำ
 
‘ของรางวัล’ หมายถึง รางวัลที่ได้รับภายในโปรแกรมโดยการแลก Award Miles โดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน FB Communication
 
'Award Miles' หมายถึง ไมล์ที่ได้รับจาก Air France KLM พันธมิตรสายการบิน และพันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบินโดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน FB Communication Award Miles สามารถนำไปใช้เพื่อรับรางวัล
 
'รางวัลอัพเกรดที่นั่ง' หมายถึง รางวัลที่จะอัพเกรดชั้นของการเดินทางสูงขึ้นหนึ่งระดับจากชั้นที่จองและชำระเงิน
 
‘บริษัท’ หมายถึง Air France และ KLM ผู้เป็นเจ้าของโปรแกรมและกำลังดำเนินโปรแกรม
 
'ศูนย์บริการลูกค้า’ หมายถึงหน่วยบริการใดก็ตามที่ได้รับมอบอำนาจเต็มที่จากบริษัทให้จัดบริการหลากหลายภายใต้โปรแกรม
 
'วันที่ลงทะเบียน' หมายถึง วันที่ที่ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ได้ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือในกรณีที่เป็นการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตหรืออีเมลนั้น หมายถึงวันที่ที่ใบสมัครได้รับการส่งมายังบริษัทผ่านการสมัครทางอีเมลหรืออินเตอร์เนตของโปรแกรม
 
‘FB’ คือ อักษรย่อของโปรแกรม Flying Blue Frequent Flyer ของบริษัท
 
‘FB Communication’ คือ ชื่อรวมสำหรับเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ใช้ในโปรแกรม ได้แก่ โบรชัวร์โปรแกรม ข่าว FB จดหมาย FB เว็บไซต์ FB และแบบฟอร์มลงทะเบียน FB
 
 
‘ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป’ หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำกับดูแลโปรแกรม
 
 
‘KLM’ หมายถึง Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines) บริษัทจำกัดซึ่งก่อตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายเลขทะเบียนการค้าอัมสเตอร์ดัม 33014286 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Amsterdamweg 55 Amstelveen ในประเทศเนเธอร์แลนด์
 
‘Level Miles' หมายถึง ไมล์ที่นับรวมเข้าสู่ระดับสมาชิกในโปรแกรม ระดับสมาชิกขึ้นอยู่กับจำนวน Level Miles ที่ได้รับภายในช่วงเวลาที่กำหนด เกณฑ์คุณสมบัติ และการบริการและสิทธิประโยชน์ ที่แนบมาในแต่ละระดับได้รับการระบุไว้ใน FB Communication Level Miles จะได้รับจากเที่ยวบินของ Air France KLM และของพันธมิตร SkyTeam อื่นๆ รวมทั้งพันธมิตรสายการบินอื่นใดก็ตามที่กำหนดใน FB Communication และจากกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่ระบุไว้ว่ามีคุณสมบัติสำหรับ Level Miles ใน FB Communication..
 
 
'สมาชิก' หมายถึง สมาชิกของโปรแกรม ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่บนบัตรและผู้ที่ได้รับหมายเลขลงทะเบียนของโปรแกรม เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากการบริการและสิทธิประโยชน์ที่เสนอในโปรแกรม
 
'บัตรสมาชิก' และ 'บัตร' หมายถึง บัตรสมาชิกของโปรแกรม ซึ่งอาจเป็นบัตรจริงและแจกจ่ายโดยบริษัทหลังจากที่บริษัทยอมรับใบสมัครของโปรแกรม
 
‘ไมล์’ หมายถึง Award Miles และ Level Miles
 
‘พันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบิน’ หมายถึง พันธมิตรนอกเหนือจากพันธมิตรสายการบิน ผู้ซึ่งให้บริการที่สามารถนำไปรับหรือแลก Award Miles ตามที่ระบุไว้ใน FB Communication ซึ่งตีพิมพ์เป็นประจำ
 
‘พันธมิตร’ หมายถึงพันธมิตรสายการบินและที่ไม่ใช่สายการบิน
 
'PIN' หมายถึง รหัสเฉพาะส่วนบุคคลที่เอาไว้เข้าสู่บัญชีเว็บส่วนตัวของสมาชิก
 
 ‘โปรแกรม’ หมายถึง โปรแกรมความภักดี Flying Blue ที่บริษัทนำเสนอเมื่อปี พ.ศ 2548 และพัฒนาขึ้นเพื่อให้รางวัลแก่สมาชิกที่เดินทางกับ Air France KLM หรือพันธมิตรสายการบินเป็นประจำ และให้รางวัลแก่สมาชิกที่ใช้บริการที่มีคุณสมบัตที่พันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบินจัดหาให้
 
‘ข้อเสนอโปรโมชั่น’ หมายถึง ข้อเสนอพิเศษชั่วคราวที่มอบโอกาสแก่สมาชิกให้ได้รับ Level Miles และ/หรือ Award Miles เป็นพิเศษโดยใช้จำนวน Award Miles ลดลงเมื่อสั่งของรางวัลหรือใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
 
'เที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ' หมายถึง เที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Air France KLM พันธมิตร SkyTeam และพันธมิตรสายการบินใดก็ตามที่กำหนดใน FB Communication ซึ่งสามารถได้รับทั้ง Level Miles และ Award Miles โดยไม่รวมเที่ยวบินภายในประเทศในฝรั่งเศสที่ใช้บริการโดยสมาชิกที่ให้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ในฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่หรือโมนาโคในบัญชีของเขา (ยกเว้นสำหรับผู้ที่มี Metropolitan France Discount Pass)
 
 
‘SkyTeam’ หมายถึง สหพันธ์ของสายการบิน สามารถดูสมาชิกได้ที่ www.skyteam.com 
‘พันธมิตร Skyteam’ หมายถึง สมาชิกสายการบินใดก็ตามของ Skyteam นอกเหนือจาก Air France และ KLM
 

1.2 ทั่วไป

1.2.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปกำหนดความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างบริษัทกับสมาชิกแต่ละราย บริษัท ซึ่งดำเนินการโดยสุจริต ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือทดแทนโปรแกรมหรือโอนความเป็นเจ้าของโปรแกรมและสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโปรแกรม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป FB Comminication โครงสร้างการเก็บสะสม Level และ Award Miles โครงสร้างของรางวัล โครงสร้างการแลก Award Miles การเข้าร่วมของพันธมิตรรายใดก็ตามในโปรแกรม หรือขั้นตอนของโปรแกรม เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ในเอกสารของโปรแกรมได้ตลอดเวลา การไม่เรียกร้องความเสียหายกับบริษัทโดยสมาชิกอาจถือว่าเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดตามกฎหมายของประเทศที่ระบุ จะมีการแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ผ่าน FB Communication ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามสามารถได้รับการพิจารณาอนุมัติ หากสมาชิกใช้บัตรสมาชิก สั่ง หรือใช ้ของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์โดยวิธีการใดก็ตามที่นำเสนอภายใต้โปรแกรม หรือหากไม่มีการลงทะเบียนการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับจากวันแจ้งเตือน หากสมาชิกไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตามวรรค 1.2.2
 
1.2.2 แต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกข้อตกลงตามสัญญาได้ตลอดเวลา โดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน FB Communication ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปจะยังคงกำกับดูแลการนำไปปฏิบัติแม้หลังจากบอกเลิกความสัมพันธ์ตามสัญญา เมื่อได้รับคำร้องบอกเลิก บริษัทต้องยกเลิกการเป็นสมาชิก โดยสมาชิกมีเวลาหกเดือนนับจากวันที่บอกเลิกในการใช้ Award Miles คงค้างใดๆ ที่มี หากบริษัทยกเลิกสัญญา Level และ Award Miles ทั้งหมดจะหมดอายุหกเดือนนับจากวันที่แจ้งให้ทราบถึงการยกเลิก หากสมาชิกบิดเบือนข้อเท็จจริง ละเมิดกฏของของรางวัล หรือกฏต่างๆ ที่กำหนดใน FB Communication หรือละเมิดกฏข้อ 1.4.8 Level และ Award Miles ทั้งหมดจะหมดอายุทันทีที่บริษัทออกหนังสือแจ้งเรื่องการยกเลิก
 
1.2.3
บริษัทจะพยายามดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้สมาชิกทราบถึงการยกเลิกโปรแกรมล่วงหน้า
 
1.2.4 บริษัทจะพยายามดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่า ของรางวัล สิทธิประโยชน์และโอกาสเพื่อรับ Level และ Award Miles ตามที่ส่งเสริมการขาย จะมีให้บริการแก่สมาชิกจริง อย่างไรก็ตาม Air France KLM หรือพันธมิตรอาจจำกัดของรางวัลที่จะถูกนำเสนอโดยฝ่ายเดียว และบริษัทไม่สามารถรับประกันหรือรับรองว่าไมล์สะสมมาดังกล่าวจะใช้ได้ ฉะนั้น สมาชิกอาจพบว่าไม่มีของรางวัลในเที่ยวบินที่กำหนดหรือว่าของรางวัลบางอย่างไม่มีให้บริการ
 
1.2.5
ของรางวัลและสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่เสนอสามารถเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ รวมถึงวันระงับที่ระบุไว้ใน FB Communication อาจมีการนำข้อจำกัดและ/หรือการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นมาใช้ ของรางวัล สิทธิประโยชน์และโอกาสต่างๆ ที่จะได้รับ Level และ Award Miles ที่เสนอให้แก่สมาชิกอาจได้รับการจัดหาให้โดยพันธมิตรซึ่งบริษัทได้ทำข้อตกลง แต่ซึ่งไม่สามารถควบคุมเหนือกว่าได้
 
1.2.6 ของรางวัล สิทธิประโยชน์และโอกาสที่จะได้รับและแลก Level and Award Mile จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของพันธมิตรที่มอบบริการส่งเสริมการขาย จะมีการส่งข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิกยื่นความจำนงสำหรับสิ่งเหล่านี้แก่พันธมิตรดังกล่าว เที่ยวบินของ Air France ทุกเที่ยวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องการขนส่งของ Air France ซึ่งพบได้ที่ www.airfrance.com เที่ยวบินของ KLM ทุกเที่ยวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องการขนส่งของ KLM ซึ่งจดทะเบียนที่ศาลแขวงกรุงเฮก และจะส่งไปยังสมาชิกเมื่อร้องขอ เที่ยวบินของพันธมิตรสายการบินทุกเที่ยวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องการขนส่งที่เกี่ยวข้องของพันธมิตรสายการบิน
 
1.2.7 บริษัทและพันธมิตรของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินข้อเสนอโปรโมชั่นให้แก่กลุ่มสมาชิกโดยอิงจากกิจกรรมโปรแกรมของสมาชิก ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดแค่เพียงกิจกรรมเที่ยวบิน กิจกรรมโรงแรมที่เข้าพักและกิจกรรมเช่ารถ ไม่สามารถนำข้อเสนอโปรโมชั่นไปรวมกับข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ ข้อเสนอโปรโมชั่นที่มอบสิทธิประโยชน์มากที่สุดให้แก่สมาชิกจะนำมาบังคับใช้
 
1.2.8 ในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะมีการตัดสินระดับในโปรแกรมที่สมาชิกจะได้รับสิทธิในปีถัดไป โดยจำนวน Level Miles ที่สะสมมาหรือจำนวนเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมของปีเดียวกันนั้น ที่อยูที่จะคำนวณไมล์เข้าระดับของสมาชิก จะเป็นที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในบัญชีสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม จะมีการหักลบเที่ยวบินที่ได้คุณสมบัติและ Level Miles ที่สะสมมาทั้งหมดออกจากบัญชี FB ของสมาชิก เว้นแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน FB Communication หากสมาชิกไม่ได้รับ Level Miles ในระหว่างปี สมาชิกจะถูกปรับลดลงไปถึงระดับฐานซึ่งก็คือ Ivory หากสมาชิกได้รับ Level Mile ในระหว่างปี แต่ไม่เพียงพอที่จะรักษาระดับการเป็นสมาชิกของเขาในปัจจุบันตามกฏที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ระดับสมาชิกจะถูกปรับลดลงหนึ่งระดับ
 
1.2.9 สำหรับสมาชิก Ivory อวอร์ดไมล์ใช้งานได้ 2 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอวอร์ดไมล์ เมื่อไม่มีกิจกรรมใด ๆ เพิ่มเติมลงทะเบียนในบัญชีของสมาชิกหลังระยะเวลา 2 ปี ยอดสะสมของเลเวลไมล์หรือกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่ออกแบบดังที่มีการสื่อสารทาง FB เป็นกิจกรรมที่ยืดเวลาออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสมาชิกในการตรวจสอบวันหมดอายุไมล์ของตนเอง
 
1.2.10 หลังจากระยะเวลา 5 ปีโดยที่ไม่มี Award Miles ของสมาชิกคงค้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกของสมาชิก
 
1.2.11 จะมีการจัดส่งการสรุปไมล์สะสมให้แก่สมาชิกตามกิจกรรมของสมาชิกในโปรแกรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาและสิ่งสนับสนุนได้ตลอดเวลาโดยจะมีการสรุปการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ จะไม่มีการทำสำเนาให้
1.2.12 บัญชีและไมล์ที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องได้รับ ไม่สามารถถ่ายโอน พินัยกรรม มอบให้ จำหน่ายหรือรวมกัน ไม่ว่าจะภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม ไม่ว่าการพิจารณาด้านมูลค่ากับบัญชีไมล์ของบุคคลอื่นใดก็ตาม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิกของโปรแกรม หรือกับบัญชีอื่นใดก็ตามที่เป็นของสมาชิก เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยบริษัทและที่ระบุไว้ใน FB Communication
 
1.2.13 ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต บริษัทจะปิดบัญชีของสมาชิกและยกเลิกไมล์ทั้งหมดที่สมาชิกผู้เกี่ยวข้องได้รับเมื่อได้รับใบมรณบัตร
 

1.3 การลงทะเบียน

1.3.1 ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นและการอนุมัติจากผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลหากมี โปรแกรมเปิดให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไปผู้ซึ่งมีที่อยู่ทางไปรษณีย์ในประเทศที่โปรแกรมเปิดให้สมัครเป็นสมาชิก นิติบุคคล องค์กรที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือหน่วยงานตามกฏหมายอื่นๆ ได้รับการยกเว้นจากการเข้าร่วม
 
1.3.2 สมาชิกสามารถยื่นส่งแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับการเป็นสมาชิกเพียงหนึ่งแบบฟอร์ม และสมาชิกสามารถมีเพียงบัญชีเดียวในชื่อตามกฎหมายของสมาชิก ในกรณีของบัญชีที่ซ้ำกัน บัญชีที่มีระดับต่ำสุดหรือมีไมล์น้อยกว่าจะได้รับการยกเลิก และ Level และ Award Miles ทั้งหมดจะได้รับการโอนเข้าสู่อีกบัญชี
 
1.3.3 เมื่อเข้าร่วมในโปรแกรม สมาชิกตกลงที่จะรับ FB Communication ซึ่งเป็นส่วนเบื้องต้นส่วนหนึ่งของโปรแกรม สมาชิกจะรับผิดชอบต่อการจัดหาที่อยู่ทางอีเมลและทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องให้แก่บริษัทเพื่อรับบัตรและ FB Communication หากสมาชิกเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางอีเมล/ทางไปรษณีย์ สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีใดๆ ทางเว็บไซต์ของโปรแกรมในทันที การเปลี่ยนแปลงที่อยู่นี้ควรมีลายเซ็นของสมาชิกหรือ PIN อย่างใดอย่างหนึ่ง
 
1.3.4
บุคคลที่มีสิทธิ์รายใดก็ตามที่ประสงค์จะเข้าร่วมโปรแกรมต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมเป็นรายบุคคลซึ่งผู้ปกครองตามกฎหมายหรือตัวแทนต้องลงนามในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ จะถือว่าบุคคลทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป
 
1.3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเป็นสมาชิกให้กับบุคคลใดก็ตาม ที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อกำหนดเรื่องการเข้าร่วมโปรแกรม
 
1.3.6 บุคคลใดก็ตามที่บริษัทยอมรับการสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จะได้รับบัญชีบุคคล หมายเลขสมาชิก และรหัส PIN ซึ่งช่วยให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและบริการอื่นใดก็ตามที่อธิบายไว้ใน FB Communication หมายเลขสมาชิกจำเป็นสำหรับการสอบถามเกี่ยวกับบัญชี จะมีการนำ PIN มาสื่อสารกับสมาชิกและเฉพาะกับสมาชิกเสมอ สมาชิกจะรับผิดชอบต่อการใช้ PIN และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามอื่นใดก็ตาม
 
 

1.4 การปฏิบัติตามโปรแกรม

1.4.1 สมาชิกรับประกันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ให้ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่อีเมล และรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผิดพลาด ที่ไม่สมบูรณ์ หรือที่ล้าสมัยแต่เพียงผู้เดียว
 
1.4.2 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท สมาชิกต้องจัดหาสิ่งพิสูจน์ระบุตัวตน หากไม่สามารถดำเนินการภายใน 30 วัน ระบบจะดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกและจะอายัติ Level และ Award Miles ที่คงค้างอยู่โดยอัตโนมัติ
 
1.4.3 ต้องได้รับและใช้ Level และ Award Miles ทั้งหมดและของรางวัลที่มีในภายหลังตามกฎและแนวทางในข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ท้ายที่สุดแล้ว บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจว่าการเดินทางนั้นๆ มีคุณสมบัติสำหรับ Award หรือ Level Miles หรือไม่
 
1.4.4 จะไม่มีการมอบ Level และ Award Miles ให้แก่ธุรกรรมหรือบัตรโดยสารที่คืนเงิน หมดอายุ สูญหาย หลอกลวง อายัติ หรือไม่ได้ใช้งาน จะไม่มีการมอบ Level และ Award Miles เมื่อบุคคลเช็คอิน แล้วระบุตัวตนโดยไม่ถูกต้องภายใต้ชื่อเดียวกับสมาชิก
 
1.4.5 ต้องรายงานการสูญหาย การโจรกรรมหรือความเสียหายของบัตรสมาชิกให้ศูนย์บริการลูกค้าทราบในทันที จะมีการออกบัตรทดแทนเมื่อสมาชิกแจ้งให้ทราบว่าบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรมหรือเสียหาย บริษัทจะไม่รับผิดต่อการใช้งานบัตรโดยฉ้อฉล หรือความล้มเหลวของสมาชิกที่จะปฏิบัติตามเนื้อหาของบทบัญญัตินี้
 
1.4.6 ควรดำเนินการเรียกร้องเครดิตซึ่งมีผลย้อนหลังทั้งหมดภายในหก (6) เดือนของเที่ยวบินหรือการทำธุรกรรมที่เป็นปัญหา การเรียกร้องโดยย้อนหลังควรส่งถึงศูนย์บริการลูกค้าโดยจดหมายปกติหรือดำเนินการบนเว็บไซต์พันธมิตรและควรมีเอกสารที่เกี่ยวข้องสนับสนุน โดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่ระบุไว้ใน FB Communication ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเอกสารหลักฐานของไมล์ที่คงค้างทั้งหมดได้ตลอดเวลา ไม่สามารถขอเอกสารที่ส่งให้แก่ศูนย์บริการลูกค้าคืนได้ ดังนั้นแนะนำให้เก็บสำเนาไว้
 
1.4.7 การขาย การซื้อขาย ค่านายหน้า การขายต่อ การแลกเปลี่ยนสินค้า หรือการแลกเปลี่ยนไมล์หรือการแลกเปลี่ยนของรางวัลเพื่อเป็นการชดเชยใดก็ตามเป็นสิ่งต้องห้าม ผู้ละเมิด รวมทั้งผู้โดยสารรายใดก็ตามที่ใช้ Award ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี Level Miles Award Miles และของรางวัลไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด
 
1.4.8
การละเมิดเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งหรือการจราจรของ Air France KLM หรือสายการบินพันธมิตรอื่นใดก็ตามซึ่งรวมทั้ง SkyTeam ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบิน การละเมิดสารสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป การใช้โปรแกรมในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของโปรแกรม การขายหรือการแลกเปลี่ยนของรางวัลหรือบัตรโดยสาร หรือการบิดเบือนความจริงอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดก็ตาม หรือการล่วงละเมิดตามอ้างอิงลูกจ้างของ Air France KLM หรือพันธมิตรของพวกเขา พฤติกรรมอันธพาลบนเครื่องหรือในเลานจ์ หรือการปฏิเสธที่จะให้เกียรติต่อคำแนะนำของลูกจ้าง อาจส่งผลถึงการยกเลิกบัญชีของสมาชิกและเพิกถอนสิทธิสำหรับโปรแกรมในอนาคต ริบ Level และ Award Mile ทั้งหมดที่สะสม และยกเลิกของรางวัลที่ออกให้ก่อนหน้านี้แต่ยังไมได้ใช้งาน
 
1.4.9 การละเมิดสารสำคัญใดก็ตามของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปอาจส่งผลถึงการริบรางวัลได้ตลอดเวลา (ซึ่งรวมทั้งในระหว่างการขนส่งหรือในเส้นทาง) และในการชำระเงินโดยสมาชิกหรือผู้โดยสารของค่าโดยสารที่กำหนดบังคับเต็มจำนวนสำหรับส่วนใดก็ตามที่เดินทางตามรางวัลที่นำไปใช้ในทางที่มิชอบ
 
1.4.10 เพื่อให้เกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขใดก็ตามที่กำกับดูแลโปรแกรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมตามที่เห็นจำเป็นกับสมาชิก และอาจฟื้นฟูความเสียหาย ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล
 
1.4.11 ลูกจ้างหรือผู้จัดการ หรือทายาทหรือผู้รับมอบหมายของสายการบินใดก็ตาม ตัวแทนการท่องเที่ยวหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ซื้อขายในฐานะเป็นหรือในนามของผู้ประกอบการทัวร์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและเงื่อนไขในปัจจุบันโดยการรับไมล์หรือรับของรางวัล อีกทั้งไม่สามารถใช้สถานะของพวกเขาในโปรแกรม สำหรับการให้บริการที่นำเสนอโดย Air France KLM หรือพันธมิตรอื่นใดก็ตาม์ในราคาพิเศษ ในอัตราส่วนลดสำหรับลูกจ้าง หรืออัตราส่วนลดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
 

1.5 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมของสมาชิกในโปรแกรมจะได้รับการประมวลผลและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการทำให้โปรแกรมสมบูรณ์โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบของการป้องกันข้อมูลที่ใช้บังคับ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส (‘’Wet Bescherming Persoonsgegevens’ และกฎหมายของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2521 ซึ่งแก้ไขโดยกฎหมายเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547) KLM แจ้งให้ Dutch Data Protection Authority (‘College Bescherming Persoonsgegevens’) ทราบถึงการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว Air France แจ้งให้ French Data Protection Authority (“Commission Nationale Informatique et Libertés” - CNIL) ทราบถึงการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว
 
1.5.2 จะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และแลกเปลี่ยนโดย Air France KLM และพันธมิตรตามที่โปรแกรมกำหนด ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเอื้อให้ Air France KLM และพันธมิตร สามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการรวมทั้งวัตุประสงค์ในการสื่อสารและการตลาดโดยตรง ข้อมูลที่เกี่ยวกับสมาชิกและการเข้าร่วมโปรแกรมของสมาชิกอาจจะถูกส่งผ่านอย่างเป็นความลับระหว่าง Air France KLM และพันธมิตร เพื่อการใช้งานแต่เพียงผู้เดียว หากสมาชิกไม่ต้องการได้รับข้อเสนอจาก Air France KLM และ/หรือพันธมิตร สมาชิกอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตนเองสำหรับวัตถุประสงค์นี้ภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอนตามหมวด 1.3.3 ข้างต้นโดยแจ้งศูนย์บริการลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดเวลา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เราอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ KLM ใน www.klm.com และนโยบายการรักษาความปลอดภัย และนโยบายการเก็บข้อมูลเป็นความลับใน www.airfrance.com. 
 

1.6 การตรวจสอบ

1.6.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีในโปรแกรมไม่ว่ารายใดก็ตามหรือทุกรายได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งแก่สมาชิกเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎของโปรแกรมและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของการขนส่งและหรือการจราจร
 
1.6.2 ในกรณีที่การตรวจสอบเผยให้เห็นความแตกต่างหรือการละเมิดการประมวลผลของของรางวัล การสะสม Level และ Award Mile หรือการสรุปไมล์สะสมอาจล่าช้าได้โดยบริษัท จนกว่าความแตกต่างหรือการละเมิดได้รับการแก้ไขเพื่อความพึงพอใจของบริษัท หากยังคงค้างรอการแก้ปัญหา สมาชิกอาจถูกห้ามแลกไมล์ เข้าใช้บริการเลานจ์ และใช้ของรางวัล บริการหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมตามที่บริษัทกำหนดแต่เพียงผู้เดียว
 
1.6.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ Air France KLM พันธมิตร SkyTeam หรือพันธมิตรอื่นใดก็ตามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมร้ายแรงของสมาชิกหรือความแตกต่างในบัญชีของสมาชิก
 
1.6.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรหรือตัวแทนของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
 
 
 

1.7 ความรับผิด

1.7.1 บริษัทจะไม่รับผิดใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับความเสียหาย การเสียชีวิต ความล่าช้า การบาดเจ็บหรือการสูญเสียใดก็ตามที่เกิดจากหรือต่อเนื่องจากการบริการ ของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ที่พันธมิตรสายการบินหรือที่ไม่ใช่สายการบินภายใต้โปรแกรมจัดให้ ยกเว้นแต่ขอบเขตที่ความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อโดยบริษัท หรือเกิดจากการที่บริษัทมีเจตนาหรือประมาท และรับรู้ว่าอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยอนุสัญญาวอร์ซอ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรืออนุสัญญามอนทรีออล อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องยื่นส่งการเรียกร้องใดๆ ก็ตามโดยตรงกับพันธมิตร
 
1.7.2
หากบันทึกเป็นอย่างอื่นที่จัดให้ในข้อ 1.2 และ 1.7.1 ข้างต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดก็ตามที่เป็นผลจากการบอกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม หรือการถอนตัวออกจากโปรแกรมโดย Air France KLM หรือพันธมิตรรายหนึ่งรายใด บริษัทจะพยายามดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการถอนตัวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 
1.7.3 หากบริษัทหรือพันธมิตรรายใดก็ตามปฏิเสธอย่างไม่ถูกต้องในการให้เครดิตไมล์สะสม ของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ บางประการแก่สมาชิก การเยียวยาเฉพาะกิจให้แก่สมาชิกต้องเป็นการออกเครดิตไมล์สะสม ของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ที่ถูกปฏิเสธไม่ถูกต้องโดยบริษัท หากมีให้ หรือสิทธิประโยชน์ที่เทียบเคียงได้และเป็นทางเลือกหนึ่ง อย่างมีเหตุมีผลตามที่บริษัทพิจารณา หรือการให้เครดิตใหม่สำหรับ Award Miles ที่ใช้งานแล้วเพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่สมาชิก ในกรณีของการปฏิเสธที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้นอื่นใดก็ตาม ความรับผิดของ Air France KLM หรือพันธมิตรรายใดก็ตามต้องจำกัดอยู่ที่มูลค่าของรางวัลที่เกี่ยวข้อง และการชดเชยต้องใช้แบบฟอร์มเฉพาะกิจของรางวัลหรือการให้เครดิตใหม่ตามค่าของ Award Miles
 
1.7.4 กฎหมายที่ใช้บังคับในบางประเทศอาจกำหนดข้อจำกัดในเงื่อนไขที่กำกับดูแลการดำเนินการหรือการเป็นสมาชิกในโปรแกรม เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น บริษัทอาจไม่สามารถเสนอโปรแกรมหรือบางส่วนของโปรแกรมในบางประเทศหรือให้แก่บุคคลบางคน บริษัทจะไม่รับผิดเมื่อปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการเข้าร่วมของสมาชิกในโปรแกรมและยกเลิก Level และ Award Miles ใดๆ ก็ตามที่สมาชิกอาจสะสมมา
 
1.7.5 สมาชิกต้องรับผิดต่อการเรียกร้องใดก็ตามจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ภาษี ที่เกิดจากการเป็นสมาชิกในโครงการ
 

2 การรับไมล์

2.1 ไมล์ที่สมาชิกได้รับต้องถูกโอนเข้าบัญชีของสมาชิกโดยไม่คำนึงถึงตัวตนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ชำระค่าบัตรโดยสารหรือบริการที่จัดหาให้ สมาชิกได้ยื่นหมายเลขสมาชิกเมื่อจองเที่ยวบิน ณ เวลาใดที่ออกบัตรโดยสาร เมื่อเช็คอินสำหรับเที่ยวบิน และ/หรือ เมื่อลงนามในสัญญาสำหรับข้อกำหนดด้านการบริการโดยพันธมิตร สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบโดยส่วนตัวต่อการแจ้งบุคคลที่สามใดๆ ก็ตามหรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่จ่ายเงินค่าบัตรโดยสาร ธุรกรรม หรือการบริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะนายจ้างของสมาชิกในเรื่่องเกี่ยวกับไมล์และประโยชน์ที่ได้รับภายใต้โครงการ
                                                      
2.2 สมาชิกแต่ละคนควรตรวจสอบว่าไมล์ถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกอย่างถูกต้อง ทั้งผ่านทางการสรุปไมล์สะสม อินเตอร์เน็ตหรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า
 
2.3
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักบัญชีสมาชิกรายใดก็ตามที่ได้รับไมล์ไม่ถูกต้อง
 
2.4 เที่ยวบินที่มีคุณสมบัติสำหรับการสะสมไมล์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน FB Communication การสะสม Level และ Award Miles อาจจะลดลงหรือไม่รวมในระดับชั้นที่นั่งที่จองหรือประเภทค่าโดยสารในบางครั้งใน Air France KLM หรือพันธมิตรสายการบินที่ดำเนินการเที่ยวบินตามที่ระบุไว้ใน FB Communication ค่าโดยสารที่ไม่ใช่สาธารณะไม่ได้รับสิทธิสะสมไมล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รางวัลบัตรโดยสาร อัตราส่วนลดของอุตสาหกรรมการเดินทาง บัตรโดยสารที่ไม่สร้างรายได้หรือฟรี หรือบัตรโดยสารของรัฐบาลหรือรัฐสภาได้รับการยกเว้นจากการสะสมไมล์ การบริการทั้งหมดที่พันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบินจัดหาให้มีคุณสมบัติสำหรับการสะสม Award Miles ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน FB Communication บริการใดก็ตามที่เสนอโดยพันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบินพร้อมด้วยอัตราส่วนลดสำหรับลูกจ้าง ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการสะสม Award Miles
 
2.5 ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินโดย Air France KLM และพันธมิตร SkyTeam อื่นๆ หรือสายการบินพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสภาพอากาศ ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือเหตุผลด้านความปลอดภัย สมาชิกจะไม่ได้รับรางวัลสะสมไมล์
 
2.6 จะต้องรับและใช้ Level และ Award Miles ทั้งหมดและรางวัลที่ตามมาหลังจากนั้นตามกฎและแนวทางในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 
2.7 สมาชิกต้องเดินทางจริงเพื่อให้ได้รับ Level และ Award Miles จะไม่มอบ Level และ Award Miles แก่บัตรโดยสารที่คืนเงิน หมดอายุ สูญหาย หลอกลวง ถูกอายัติหรือไม่ได้ใช้งาน สมาชิกสามารถรับ Level และ Award Mile สำหรับเที่ยวบินที่บินเท่านั้น แม้ว่าสมาชิกซื้อบัตรโดยสารให้แก่บุคคลอื่นหรือซื้อที่่นั่งหลายที่ในเที่ยวบินเดียวกัน ในฐานะที่เป็นข้อยกเว้น เที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Air France และ KLM นั้น สมาชิกสามารถรับ Award Mile ในกรณีของการจองที่นั่งเสริม (สำหรับเปล สำหรับการขนส่งสัมภาระขนาดใหญ่ที่เปราะบางในห้องโดยสาร สำหรับบุคคลที่มีน้ำหนักเกิน...) หากจองที่นั่งเสริมภายใต้ชื่อเดียวกันกับสมาชิกและในระดับชั้นการจองเดียวกับระดับชั้นที่นั่งของสมาชิก  ในกรณีของการถ่ายโอนไปยังเที่ยวบินอื่นเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด สมาชิกจะได้รับรางวัล Level และ Award Miles สำหรับเที่ยวบินที่สมาชิกซื้อแต่แรกเริ่ม ไม่ใช่เส้นทางที่บิน สามารถโอนไมล์เข้าสู่บัญชีสมาชิกสำหรับบริการที่สมาชิกใช้โดยส่วนตัวเท่านั้น สามารถโอนเข้าบัญชีสมาชิกเพียงครั้งเดียวสำหรับเที่ยวบินที่บินเท่านั้น และสามารถโอนเข้าเพียงครั้งเดียวสำหรับการบริการที่ใช้ในแต่ละครั้ง
 
2.8 ในกรณีของการอัพเกรด จะมอบ Level หรือ Award Miles ให้โดยขึ้นอยู่กับค่าโดยสารที่ซื้อแต่แรกเริ่ม และไม่ใช้ระดับชั้นของการบริการที่บินจริง
 
2.9 ขณะที่บริษัทพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ไมล์สะสมหรือเครดิตถูกต้อง เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่จะเก็บรักษาเอกสารที่จำเป็น อาทิ บัตรผ่านขึ้นเครื่องและใบเสร็จรับเงินของผู้โดยสารที่กำหนดไว้สำหรับเครดิตย้อนหลัง
 
2.10 เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่่น ตามที่ระบุโดยบริษัทหรือพันธมิตรสายการบินและพันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบิน รวมทั้งพันธมิตร SkyTeam สมาชิกที่เป็นสมาชิกของโปรแกรมความภักดีอื่นๆ ควรทราบว่า Level และ Award Miles สามารถสะสมเข้าโปรแกรมเดียวต่อเที่ยวบินหรือต่อบริการเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว สมาชิกควรเลือกระหว่างโปรแกรมต่างๆ สำหรับเที่ยวบินแต่ละเที่ยวหรือสำหรับบริการแต่ละครั้ง
 

3 การแลกรับรางวัลด้วย Award Miles

3.1 เมื่อสมาชิกได้รับ Award Mile จำนวนเพียงพอ สมาชิกอาจร้องขอของรางวัลเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์ในนามของผู้รับผลประโยชน์ โดยสอดคล้องกับขั้นตอนกำกับดูแลการออกของรางวัลตามที่กำหนดไว้ใน FB Communication บริษัทอาจแก้ไขการจองของรางวัลและขั้นตอนการสมัคร
 
3.2 สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิขอรับของรางวัล สมาชิกอาจสั่งของรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ตัวเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตามที่สมาชิกกำหนดตลอดเวลาเมื่อร้องขอของรางวัล โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรม ในกรณีที่สมาชิกเป็นบุคคลไร้ความสามารถตามกฎหมาย (ผู้เยาว์หรือผู้บรรลุนิติภาวะ) ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือตัวแทนของสมาชิกต้องเป็นผู้ร้องขอของรางวัล
 
3.3 Air France และ KLM ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึง โดยไม่จำกัด ค่าทนายความ) อุบัติเหตุหรือความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ของรางวัลหรือเป็นผลของความบกพร่องหรือความล้มเหลวใดๆ ก็ตามของของรางวัลที่สั่งจากพันธมิตร
 
3.4
ไม่สามารถเรียกเงินคืน ทดแทนหรือขยายเวลาสำหรับของรางวัลที่หมดอายุ ถูกขโมยหรือสูญหาย
 
รางวัลสายการบิน
3.5 สามารถใช้งานรางวัลบัตรโดยสารภายในเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ออกรางวัลบัตรโดยสาร โดยมีข้อยกเว้นบางประการ อาทิ ข้อเสนอโปรโมชั่นหรือสิ่งที่ประกาศในตลาดเฉพาะเจาะจง (ข้อมูลมีให้ในพื้นที่) เมื่อออกบัตรโดยสารให้แล้ว สมาชิกอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัลบัตรโดยสารก่อนการเดินทางของเที่ยวบินส่วนแรก และโดยสอดคล้องกับขั้นตอนที่ระบุไว้ใน FB Communication  เมื่อการเดินทางเริ่มต้นแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ได้เท่านั้น กฎนี้ไม่สามารถใช้ในกรณีของข้อเสนอโปรโมชั่น ในกรณีที่ไม่แสดงตนและหลังจากวันเดินทางกลับ หากไม่ได้ดำเนินการเดินทาง จะไม่สามารถใช้งานรางวัลสายการบินนั้นได้อีกต่อไปและไม่สามารถขอคืนเงินได้ จะไม่มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ อาจมีค่าธุรการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการยกเลิกตามที่กำหนดเพิ่มเติมไว้ใน FB Communication โดยขึ้นอยู่กับประเภทของรางวัล นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะปรึกษาเงื่อนไขที่ใช้บังคับต่อการใช้ของรางวัลของพวกเขา หากมีบังคับใช้ ที่จะจ่ายซื้อประกันที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมภายใต้สถานการณ์ที่พวกเขาอาจต้องยกเลิกการเดินทางของพวกเขา
 
3.6 ต้องใช้งานรางวัลสายการบินทั้งหมดบนเส้นทางการบินของ Air France KLM และพันธมิตรสายการบิน รางวัลสายการบินอาจจำกัดเฉพาะเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกันของ Air France หรือ KLM ไมล์จะได้รับการหักออกเมื่อออกของรางวัล (รางวัลบัตรโดยสารหรือรางวัลอัพเกรด)
 
3.7 การเดินทางกับเด็กอายุน้อยกว่าสอง (2) ปีที่ผู้ใหญ่เดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารจะต้องสำรองบัตรโดยสารสำหรับทารกกับสายการบินที่รางวัลบัตรโดยสารออกให้ ตามอัตราภาษีที่ใช้บังคับของสายการบินดังกล่าว
 
3.8 ผู้รับผลประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับส่วนลดในหมวดการเดินทาง (เด็ก นักเรียน พลเมืองอาวุโส ฯลฯ) ไม่สามารถรับการลดใดๆ ในจำนวนไมล์ที่กำหนดสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร
 
3.9 รางวัลบัตรโดยสารและรางวัลอัพเกรดที่นั่งไม่สามารถสลักหลัง และไม่สามารถใช้กับสายการบินอื่นนอกเหนือจากสายการบินผู้ที่มีรหัสการบินระบุบนบัตรโดยสาร ยกเว้นแต่จะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นโดยสายการบินที่บังคับใช้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
 
3.10 สมาชิกสามารถร้องขอรางวัลอัพเกรดที่นั่งสำหรับเที่ยวบินที่มีสิทธิจากสายการบินที่เสนอรางวัลนี้ตามที่กำหนดใน FB Communication โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าสมาชิกต้องมีบัตรโดยสารแบบเต็มรูปแบบที่ออกแล้วและยืนยันแล้ว (ไม่ใช่ขึ้นบัญชีรอเรียก) สมาชิกสามารถใช้ Award Miles แลกรางวัลอัพเกรดที่นั่งหนึ่งรางวัลต่อหนึ่งเที่ยวบินเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแลกรางวัลอัพเกรดสองครั้งเพื่ออัพเกรดที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นหนึ่ง
 
3.11 สมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์ของของรางวัลใดก็ตามต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินเพิ่มที่บังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกหรือการใช้รางวัล (ซึ่งรวมถึงเงินเพิ่มจากสายการบินเมื่อมีบังคับใช้) และต่อการรับเอกสารเดินทางที่จำเป็นสำหรับรางวัลสายการบิน รวมทั้งการขอวีซ่า ฉีดวัคซีนและการประกันภัย นอกจากนี้ สมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องยึดตามกฎเฉพาะประเทศที่กำหนดเป็นอย่างอื่นหรือตามกฎหมายใดก็ตาม และตรวจสอบพิธีการศุลกากรที่บังคับใช้ในประเทศปลายทาง หากรางวัลบัตรโดยสารไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปและยังไม่ได้นำมาใช้สำหรับการเดินทาง สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์มีสิทธิที่จะเบินเงินคืนในส่วนของภาษีและค่าธรรมเนียมโดยขึ้นอยู่กับการขึ้นเครื่อง คำขอคืนเงินจำนวนเหล่านี้สามารถส่งทางออนไลน์ได้โดยตรง (คืนเงินฟรี) หรือโดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้า FB (อาจมีค่าใช้จ่าย)
 
3.12 จะส่งรางวัลสายการบินให้ทางอีเมลแอดเดรสที่สมาชิกระบุ หรือรับจากสนามบินที่เลือก หรือสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารในเมืองที่อนุญาตให้ออกรางวัลบัตรโดยสารโดยขึ้นอยู่กับรางวัลที่เกี่ยวข้อง ทันทีที่ใบสมัครของรางวัลได้รับการดำเนินการ จะมีการหักไมล์ที่ต้องการสำหรับของรางวัลออกจากบัญชีสมาชิกโดยสอดคล้องกับระดับที่ระบุไว้ในวันที่สมัครโดยใช้ไมล์ที่แรกที่สุดก่อน ความยุ่งยากภายในอาจส่งผลต่อการหักบัญชีล่าช้า สมาชิกต้องแสดงบัตรสำหรับบัตรโดยสารที่ออกที่สำนักงานหรือตัวแทนจำหน่ายของ Air France หรือ KLM สำหรับการรับบัตรโดยสาร หากบุคคลที่รับบัตรโดยสารไม่ได้เป็นสมาชิก นอกเหนือจากบัตรของสมาชิก (หรือสำเนาบัตร) บุคคลดังกล่าวต้องมอบสิ่งที่ระบุถึงสมาชิกและหนังสือรับรองที่ได้รับการลงนามจากสมาชิกพร้อมแสดงลายเซ็นต้นฉบับของสมาชิกที่มอบอำนาจให้รับบัตรโดยสารดังกล่าว บริษัทอาจแก้ไขหรือระงับขั้นตอนนี้ได้ตลอดเวลา บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความสูญเสียที่เกิดจากการการบริการทางไปรษณีย์หรือโดยขั้นตอนของศุลกากร
 
3.13
รางวัลบัตรโดยสารจะต้องสอดคล้องตามแผนการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน FB Communication รางวัลสายการบินทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับสิทธิการจราจรทางอากาศหรือการตัดสินใจโดยสายการบินที่ระบุไว้ข้างต้นด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสมในการปิดส่วนเที่ยวบินใดก็ตาม
 
3.14 รางวัลในรูปแบบของสัมภาระที่อนุญาตเสริม คือ สัมภาระที่อนุญาตเสริมนอกเหนือจากที่อนุญาตปกติในชั้นโดยสารที่ชำระเงินให้แล้วหรือสถานะของสมาชิกในโปรแกรมตามที่กำหนดเพิ่มเติมใน FB Communication สามารถใช้รางวัลสัมภาระเสริมกับเที่ยวบินของ Air France KLM และพันธมิตรสายการบินที่มีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน FB Comminication เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้รางวัลสัมภาระเสริมสำหรับกระเป๋าเดินทางที่ยกเว้น (อาทิ แต่ไม่จำกัดสำหรับ เครื่องเล่นสกี รถจักรยาน กระดานโต้คลื่น) หรือ สำหรับการขนส่งสัตว์
 
3.15 อาจไม่สามารถใช้รางวัลสายการบินสำหรับขนส่งเปลแพทย์ ที่นั่งทารก การเดินทางร่วมกับเด็กโดยเจ้าหน้าที่ต้อนรับ หรือเพื่อให้ได้ที่นั่งพิเศษ
 
รางวัลที่ไม่เกี่ยวกับสายการบิน
3.16 สมาชิกรายใดก็ตามที่มีจำนวนไมล์ที่ใช้งานได้จำนวนตามกำหนดอาจใช้ประโยชน์จากรางวัลนี้สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตามที่สมาชิกกำหนดภายใต้เงื่อนไขและขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่แจ้งแก่สมาชิก ผู้รับประโยชน์จากรางวัลใดก็ตามต้องเข้าข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการใช้บริการที่ต้องการ (อาทิ อายุ ใบอนุญาตขับขี่) และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้โดยพันธมิตรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการชำระค่ามัดจำเมื่อจองกับพันธมิตร การแก้ไขและยกเลิกเงื่อนไขสำหรับรางวัลที่ไม่เกี่ยวกับสายการบินระบุไว้ใน FB Communication
 

4 เบ็ดเตล็ด

4.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขในปัจจุบันแทนที่เอกสารก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว