ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเดินทาง

โปรดอ่านข้อมูลการเดินทางด้านล่างนี้โดยละเอียด ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงในเดือนเมษายน 2013

เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่ง

เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งของ KLM มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินหรือในส่วนใดส่วนหนึ่งของเที่ยวบินตามรายละเอียดในตั๋วที่ระบุว่า KLM คือผู้ขนส่งสำหรับเที่ยวบินดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเที่ยวบิน เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งของ KLM เป็นเงื่อนไขจาก KLM และบริษัทตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านเงื่อนไขโดยทั่วไปในการขนส่ง

สัมภาระ

อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตใช่ไหม ดูน้ำหนักสัมภาระที่คุณสามารถนำมาได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและส่วนลดสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมและสัมภาระพิเศษ

การบริการพิเศษ

เมื่อคุณมีคำขอ KLM มีความยินดีที่จะมอบบริการพิเศษในเที่ยวบินซึ่งรวมถึงอาหารมื้อพิเศษ (เที่ยวบินข้ามทวีปเท่านั้น) การดูแลเด็กทารก และการเดินทางของสัตว์เลี้ยง ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ต้องมีการส่งคำขอบริการเหล่านี้อย่างน้อย 36 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ผู้โดยสารในชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดในเที่ยวบินข้ามทวีปยังสามารถสำรองที่นั่งที่ต้องการได้เมื่อทำการจองเที่ยวบิน

การยืนยันการเช็คอินอีกครั้งและการยกเลิกการเช็คอิน

เวลาเช็คอิน
ผู้โดยสารต้องแสดงตนที่เคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินและประตูขึ้นเครื่องของ KLM ไม่เกินเวลาตามที่กำหนดไว้โดย KLM เวลาสำหรับการเช็คอินจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละสนามบิน การเดินทางของคุณจะราบรื่นยิ่งขึ้นหากคุณเผื่อเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการเช็คอิน หากผู้โดยสารไม่สามารถมาเช็คอินหรือแสดงตนได้ทันเวลา ณ เคาน์เตอร์เช็คอินหรือประตูขึ้นเครื่อง KLM มีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองสำหรับผู้โดยสารดังกล่าว ดูเวลาสำหรับการเช็คอินของ KLM และดาวน์โหลดได้จาก www.klm.com

ดูเวลาเช็คอินและเวลาดรอปสัมภาระ

การยืนยันอีกครั้ง/การจอง
คุณไม่จำเป็นต้องยืนยันเที่ยวบิน KLM ของคุณอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สายการบินอื่นอาจกำหนดให้คุณต้องทำการยืนยันการเดินทางอีกครั้งหรือคืนการสำรองที่นั่งอย่างน้อยที่สุด 72 ชั่วโมง ในกรณีที่คุณไม่ได้เดินทาง ซึ่งเราขอแนะนำให้คุณติดต่อสำนักงานของสายการบินที่คุณได้ทำการจองที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยให้ดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของคุณ
หากมีการเปลี่ยนแปลงในแผนการเดินทางของคุณ โปรดแจ้งบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของคุณ หรือสำนักงานของ KLM ให้ทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หากไม่มีการแจ้ง อาจมีผลให้เกิดการยกเลิกการจองทั้งขาไปและ/หรือขากลับที่ได้สำรองไว้ของคุณ

ภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ภาษี ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการใดๆ ที่กำหนดโดยรัฐบาลหรือเทศบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ หรือกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบิน หรือ KLM ที่เกี่ยวกับผู้โดยสารหรือการใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ของผู้โดยสาร จะถูกรวมไว้กับค่าโดยสารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการชำระเงินเพิ่มเติมจากผู้โดยสารสำหรับรายการที่ยังไม่รวมอยู่ในค่าโดยสาร ถึงแม้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากการออกตั๋วและ/หรือหลังจากที่ผู้โดยสารได้ชำระค่าตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้วก็ตาม
หากคุณประสงค์จะยกเลิกตั๋วโดยสารของคุณ คุณสามารถขอเงินค่าภาษีสนามบินคืนได้ ค่าบริการที่มีรหัส OA และ OB จะไม่ได้รับเงินคืน เราจะคืนค่าธรรมเนียมพิเศษระหว่างประเทศที่กำหนดโดยสายการบินที่มีรหัส YR และ/หรือ YQ เมื่อเที่ยวบินนั้นเป็นตั๋วโดยสารแบบคืนเงินได้เท่านั้น

อาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกตั๋วโดยสาร

การปฏิเสธการรับขึ้นเครื่อง การยกเลิก และความล่าช้า

KLM จะใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า การยกเลิก หรือการปฏิเสธการรับขึ้นเครื่อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณถูกสายการบินปฏิเสธการรับขึ้นเครื่อง หรือเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกหรือล่าช้าเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุดสองชั่วโมง KLM จะนำเสนอการจ่ายเงินชดเชยและความช่วยเหลือโดยขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยและ/หรือความช่วยเหลือสำหรับเที่ยวบินที่ออกจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป โปรดอ่านข้อมูลในเอกสารแผ่นพับ “การจ่ายเงินชดเชยและความช่วยเหลือ” นอกจากนี้ยังสามารถอ่านข้อมูลได้จากเงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งของ KLM

คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้โดยสารที่กำลังเดินทางและมีความเกี่ยวข้องกับปลายทางสุดท้ายหรือแวะพักในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเริ่มต้นการเดินทาง จะได้รับคำแนะนำว่า บทบัญญัติของสนธิสัญญาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของอนุสัญญากรุงวอร์ซออาจจะมีผลบังคับใช้กับการเดินทางตลอดเส้นทาง รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดทั้งหมดภายในประเทศต้นทางหรือปลายทาง สำหรับผู้โดยสารดังกล่าวที่กำลังเดินทางไปยัง ออกจาก หรือมีสถานที่แวะพักที่กำหนดอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการกำหนดความรับผิดชอบสำหรับสายการบินผู้ให้บริการตามอนุสัญญาและสัญญาพิเศษในการขนส่งที่รวมอยู่ในพิกัดอัตราที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายต่างๆ ในสัญญาพิเศษดังกล่าว สำหรับการเสียชีวิตของบุคคลหรือการบาดเจ็บของผู้โดยสารจะมีการจำกัดไว้ในเกือบทุกกรณีสำหรับความเสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีมูลค่าไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และความรับผิดชอบในขอบเขตดังกล่าวไม่ขึ้นอยู่กับความประมาทในส่วนของผู้ให้บริการ สำหรับผู้โดยสารดังกล่าวที่เดินทางกับผู้ขนส่งที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาพิเศษดังกล่าวหรืออยู่ในการเดินทางที่ไม่ได้ไปยัง ออกจาก หรือมีสถานที่แวะพักที่กำหนดอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของผู้โดยสารจะถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 10,000 หรือ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐในทุกกรณี
ชื่อของผู้ให้บริการ ฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ในสัญญาพิเศษจะมีข้อมูลอยู่ที่สำนักงานขายตั๋วโดยสารทั้งหมดของผู้ให้บริการดังกล่าว และอาจได้รับการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถได้รับการป้องกันเพิ่มเติมโดยการซื้อประกันจากบริษัทเอกชน การประกันดังกล่าวไม่ได้รับผลจากการจำกัดความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ให้บริการภายใต้อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรือสัญญาพิเศษในการขนส่งดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาสายการบินของคุณหรือตัวแทนบริษัทประกันของคุณ
หมายเหตุ: การจำกัดความรับผิดชอบที่มากกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐนั้นรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที่การเรียกร้องเกิดขึ้นในรัฐที่มีบทบัญญัติสำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่แยกจากกัน การจำกัดควรมีมูลค่ารวมที่ 58,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
โดยเป็นหนังสือบอกกล่าวที่กำหนดโดยคำสั่ง 69-2-65 ของกรมการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. DOT) และไม่มีเนื้อหาของบทบัญญัติจากอนุสัญญามอนทรีออล 1999 ที่อาจบังคับใช้กับการเดินทางของคุณ ไม่อนุญาตให้มีตัวแทนเพื่อความถูกต้องของเนื้อหา

โดยไม่คำนึงถึงข้อความก่อนหน้านี้ ผู้โดยสารอาจอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ความรับผิดที่มีความเหมาะสมมากกว่า การจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางของคุณในเที่ยวบินที่บินโดย KLM มีดังต่อไปนี้

 1. ไม่มีการจำกัดด้านการเงินสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร และ KLM อาจชำระเงินล่วงหน้าตามสัดส่วนของความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทันต่อความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจ่ายเงินชดเชย
 2. ในกรณีที่สัมภาระถูกทำลาย สูญหาย เสียหาย หรือในกรณีที่สัมภาระล่าช้า ความรับผิดของ KLM ถูกจำกัดไว้ที่ 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 1,230 ยูโร) สำหรับความเสียหายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว หากมูลค่าของสัมภาระของคุณสูงกว่าข้อจำกัดนี้ โปรดแจ้งมูลค่าของสัมภาระใต้ท้องเครื่องในส่วนที่เกินจากข้อจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ณ จุดเช็คอินหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าสัมภาระของคุณมีการรับประกันเต็มมูลค่าก่อนการเดินทาง
 3. ในกรณีของความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนส่งทางอากาศ ความรับผิดของ KLM ถูกจำกัดไว้ที่ 4,694 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 5,100 ยูโร) สำหรับความเสียหายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

หากการเดินทางของคุณมีความเกี่ยวข้องกับสายการบินอื่นๆ ร่วมด้วย คุณควรติดต่อกับสายการบินเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดชอบ

การประกาศนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดในระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) ฉบับที่ 889/2002

ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศที่มีต่อผู้โดยสารและสัมภาระ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ
การประกาศนี้กำหนดโดยระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) ฉบับที่ 889/2002 ไม่สามารถใช้ประกาศนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียกร้องการจ่ายเงินชดเชย หรือการอธิบายบทบัญญัติจากอนุสัญญามอนทรีออล และไม่ได้เป็นส่วนใดของสัญญาระหว่างผู้ขนส่งต่างๆ กับคุณ

การประกาศนี้มีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องในการระบุว่า สำหรับความเสียหายไม่เกิน 113,100 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ผู้ขนส่งทางอากาศไม่สามารถโต้แย้งการเรียกร้องการจ่ายเงินทดแทนได้ ภายใต้กฎระเบียบและอนุสัญญามอนทรีออล เรามีจุดยืนดังนี้: สำหรับความเสียหายไม่เกิน 113,100 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุในการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือในระหว่างการขึ้นเครื่องหรือการลงจากเครื่องนั้น ผู้ขนส่งไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบได้ เว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่เกิดจากความประมาทของผู้โดยสาร นอกจากนี้การจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งทางอากาศต่อความล่าช้าของสัมภาระ สัมภาระถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย โดยมูลค่าทั้งหมดจะอยู่ที่ 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สำหรับความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารได้ทำการบอกกล่าวเป็นพิเศษสำหรับมูลค่าที่สูงกว่าข้อจำกัด ณ เวลาที่เช็คอินหรือได้ซื้อประกันเพิ่มเติมไว้แล้ว

ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศที่มีต่อผู้โดยสารและสัมภาระ
ข้อมูลนี้เป็นการแจ้งกฎของการรับผิดชอบโดยสรุปที่บังคับใช้กับผู้ขนส่งทางอากาศของประชาคม (Community air carrier) ตามที่กำหนดโดยกฎหมายของประชาคมและอนุสัญญามอนทรีออล

การจ่ายเงินชดเชยในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ 
ไม่มีการจำกัดทางการเงินสำหรับความรับผิดชอบที่มีต่อการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของผู้โดยสาร สำหรับความเสียหายไม่เกิน 113,100 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 123,000 ยูโร) ผู้ขนส่งทางอากาศไม่สามารถโต้แย้งการเรียกร้องการจ่ายเงินทดแทนได้ ในจำนวนที่มากกว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ขนส่งทางอากาศสามารถโต้แย้งการเรียกร้องโดยการพิสูจน์ว่า ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาดแต่ประการใด

การชำระล่วงหน้า 
หากผู้โดยสารเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ผู้ขนส่งทางอากาศต้องชำระเงินล่วงหน้าให้ครอบคลุมความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงภายใน 15 วัน นับจากการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจ่ายเงินชดเชย ในกรณีที่มีการเสียชีวิต การชำระเงินล่วงหน้านี้จะต้องไม่น้อยกว่า 16,000 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 20,000 ยูโร)

ความล่าช้าของผู้โดยสาร 
ในกรณีความล่าช้าของผู้โดยสาร ผู้ขนส่งทางอากาศต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย เว้นเสียแต่ว่าสายการบินได้ใช้มาตรการทั้งหมดอย่างสมเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือไม่สามารถที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้
ความรับผิดต่อความล่าช้าของผู้โดยสารจำกัดอยู่ที่ 4,694 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 5,100 ยูโร)

ความล่าช้าของสัมภาระ 
ในกรณีความล่าช้าของสัมภาระ ผู้ขนส่งทางอากาศต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย เว้นเสียแต่ว่าสายการบินได้ใช้มาตรการทั้งหมดอย่างสมเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือไม่สามารถที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้ ความรับผิดชอบต่อความล่าช้าของผู้โดยสารจำกัดอยู่ที่ 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 1,230 ยูโร)

กรณีสัมภาระถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย 
ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดชอบต่อกรณีสัมภาระถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย ไม่เกิน 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 1,230 ยูโร) ในกรณีของสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สายการบินรับผิดชอบถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดของสายการบินก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เกิดจากการชำรุดของสัมภาระ ในกรณีของสัมภาระขึ้นเครื่อง ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดชอบเมื่อเป็นความผิดชอบของสายการบินเท่านั้น

ข้อจำกัดที่สูงขึ้นสำหรับสัมภาระ 
ผู้โดยสารสามารถรับสิทธิประโยชน์จากข้อจำกัดความรับผิดชอบที่สูงขึ้นโดยต้องแจ้งเป็นพิเศษอย่างช้าที่สุดเมื่อทำการเช็คอินและด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสัมภาระ 
หากสัมภาระได้รับความเสียหาย ล่าช้า สูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้โดยสารต้องเขียนข้อร้องเรียนส่งไปที่ผู้ขนส่งทางอากาศโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่สัมภาระใต้ท้องเครื่องเกิดความเสียหาย ผู้โดยสารต้องเขียนข้อร้องเรียนภายใน 7 วัน และภายใน 21 วันในกรณีของความล่าช้า ทั้งสองกรณีนับจากวันที่ผู้โดยสารได้รับสัมภาระ

ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งที่ขนส่งจริง 
หากผู้ขนส่งทางอากาศที่เป็นผู้ทำการบินของเที่ยวบินไม่ใช่สายการบินเดียวกันกับผู้ขนส่งตามสัญญา ผู้โดยสารมีสิทธิในการแจ้งข้อร้องเรียนหรือเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากสายการบินใดสายการบินหนึ่งข้างต้น หากมีการระบุชื่อหรือรหัสของผู้ขนส่งทางอากาศไว้บนตั๋วโดยสาร ผู้ขนส่งทางอากาศดังกล่าวคือผู้ขนส่งทางอากาศตามสัญญา

การจำกัดเวลาสำหรับการดำเนินคดี 
การดำเนินคดีใดๆ ในศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ต้องดำเนินการภายในสองปีจากวันที่เดินทางมาถึงของเครื่องบิน หรือจากวันที่ที่เครื่องบินควรจะมาถึง

พื้นฐานสำหรับข้อมูล 
พื้นฐานสำหรับกฎที่อธิบายไว้ข้างต้นคือ อนุสัญญามอนทรีออล วันที่ 28 พฤษภาคม 1999 ซึ่งได้รับการนำไปใช้ในประชาคมด้วยกฎระเบียบ (EC) ฉบับที่ 2027/97 (ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EC) ฉบับที่ 889/2002) และกฎหมายในประเทศของประเทศสมาชิก

ความปลอดภัยเริ่มต้นที่บ้าน

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจึงห้ามไม่ให้คุณนำสินค้าอันตรายใดๆ มาขึ้นเครื่อง เช่น:

 • วัตถุระเบิด *
 • ก๊าซอัด (รวมถึง ละอองของเหลว)
 • สารที่มีออกซิเจนสูง เช่น พีร็อกไซด์และผงฟอกสี
 • เชื้อเพลิงเหลวไวไฟ
 • สารกัดกร่อน
 • สารออกซิไดซ์
 • สารกัมมันตรังสี
 • แม่เหล็ก
 • วัสดุที่ติดไฟง่าย เป็นพิษ ใช้ในการโจมตี หรือสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

*กระสุนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกีฬาสามารถนำมาขึ้นเครื่องได้เมื่อมีใบอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ขนส่งเท่านั้น

ห้ามไม่ให้นำอาวุธปืน อาวุธจำลอง กริช มีดพับ อาวุธปลายแหลม/มีคม สิ่งของแหลมคม เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่แหลมคม ไฟแช็ก และสิ่งของอื่นๆ ที่ดูเหมือนใช้สำหรับการโจมตีพกติดตัวหรือใส่ในกระเป๋าถือ

ดูรายการสิ่งของต้องห้ามทั้งหมด

สายการบินผู้ขนส่งอาจห้ามหรือจำกัดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดินทางอยู่บนเครื่องบิน (เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เครื่องบันทึกเสียงหรือวิทยุแบบพกพา เครื่องเล่นซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร รวมถึง ของเล่นบังคับวิทยุและวอล์กกี้-ทอล์กกี้) โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินผู้ขนส่งขณะเดินทางอยู่บนเครื่องบินด้วยความใส่ใจ!

คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
ติดต่อเรา