การพกพาอาวุธและเครื่องกระสุนปืน

คุณต้องการพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกีฬาและการล่าสัตว์หรือไม่ วัตถุเหล่านี้จะได้รับการขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินเท่านั้น คุณต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องและได้จองการขนส่งล่วงหน้า
 

เตรียมพร้อมการเดินทาง

เมื่อพกพาอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน (จำลอง) กรุณาพึงระลึกว่า
 • คุณต้องมีใบอนุญาตทั้งหมดติดตัวไปด้วย
 • เครื่องกระสุนปืนต้องใช้สำหรับกีฬายิงปืนเท่านั้น
 • อาวุธปืนต้องได้รับการปลดกระสุนแล้ว ต้องบรรจุทั้งอาวุธปืนและกระสุนปืนอย่างปลอดภัย
 • ต้องขนส่งปืนยาวแยกจากเครื่องกระสุนปืน ต้องบรรจุอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแยกจากสัมภาระส่วนตัวอื่นๆ
 • สัมภาระที่มีเครื่องกระสุนปืนไม่จำเป็นต้องมีป้ายกำกับที่มีข้อความว่า "วัตถุระเบิด"
 • ไม่อนุญาตให้ขนส่งเครื่องกระสุนปืนที่สามารถระเบิดหรือไวไฟ
 • ขณะเช็คอินสัมภาระ คุณจะต้องสำแดงว่าอาวุธของคุณไม่ได้บรรจุกระสุนไว้ และได้บรรจุเครื่องกระสุนปืนไว้แยกกัน
 

การจอง เอกสาร และใบอนุญาต

หากต้องการนำอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปด้วยบนเครื่อง กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. จองผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหรือผ่าน ศูนย์บริการลูกค้า KLM
2. ตรวจสอบว่าคุณมีเอกสารต่อไปนี้ 3. ยื่นขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรของเนเธอร์แลนด์สำหรับการเดินทางพร้อมอาวุธหรือเครื่องกระสุนปืนไป กลับจาก หรือผ่านเนเธอร์แลนด์
 

ยื่นขอใบอนุญาตเดินทางพร้อมอาวุธ

หากต้องการได้รับอนุญาตให้ขนส่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน คุณต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับการเดินทางไปและกลับ และต้องมอบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือใบอนุญาตอาวุธ ใบอนุญาตอาวุธ และคำเชิญหรือใบอนุญาตจากประเทศที่จะมีการล่าสัตว์

หากต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นขออนุญาตขนส่งอาวุธปืน กรุณาไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานศุลกากรของเนเธอร์แลนด์ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรของเนเธอร์แลนด์จะส่งคืนแบบฟอร์มพร้อมใบอนุญาต และจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรและฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ Schiphol ทราบ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 8 สัปดาห์

ระหว่างการเดินทาง คุณจะต้องมีแบบฟอร์มใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องติดตัวไปด้วย หากไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นติดตัวไปด้วย อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของคุณอาจถูกยึด
 

ข้อยกเว้น: ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต

ผู้โดยสารต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรของเนเธอร์แลนด์
 • นักล่าสัตว์ที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดินทางไปหรือกลับจากเนเธอร์แลนด์ และมีใบอนุญาตล่าสัตว์ที่ถูกต้อง ต้องระบุข้อมูลอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องไว้ในใบอนุญาตล่าสัตว์
 • สมาชิกสโมสรยิงปืนที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดินทางไปหรือกลับจากเนเธอร์แลนด์ และหากสามารถแสดงคำเชิญหรือประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากสโมสรยิงปืนในประเทศปลายทาง
 • ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางของ EU ซึ่งกำลังเดินทางภายในสหภาพยุโรปและมีบัตรผ่านอาวุธปืนอย่างเป็นทางการของ EU ในรูปแบบหนังสือเดินทาง บัตรผ่านอาวุธปืนของ EU นี้ ต้องออกในนามของผู้โดยสารและออกสำหรับอาวุธปืนที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ: ประเทศ EU บางแห่งออกบัตรผ่านอาวุธปืนที่ไม่มีการอ้างอิง EU ผู้ถือบัตรผ่านเหล่านี้ต้องมีใบอนุญาต
 • บุคลากรทางการทหารที่กำลังเดินทางตามคำสั่งของรัฐบาล (NATO, องค์การสหประชาชาติ)