การเดินทางไปและกลับจากประเทศแคนาดา

ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่เดินทางไปหรือผ่านประเทศแคนาดาจำเป็นต้องมีวีซ่าหรือ eTA ค้นหาว่ากฎข้อใดที่บังคับใช้กับคุณเพื่อให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
 

สิทธิการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (eTA)

ผู้พำนักในประเทศต่างๆ ภายใต้โปรแกรมยกเว้นการใช้วีซ่า สามารถเดินทางไปยังประเทศแคนาดาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะต้องยื่นขอสิทธิการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (eTA)
หากไม่มี eTA ผู้โดยสารเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เช็คอินหรือขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศแคนาดา

 

วีซ่า

ผู้พำนักในประเทศต่างๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้โปรแกรมยกเว้นการใช้วีซ่า สามารถเดินทางไปยังประเทศแคนาดาได้หลังได้รับวีซ่า หากไม่มีวีซ่า ผู้โดยสารเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เช็คอินหรือขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศแคนาดา

กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา ก่อนเดินทางไปยังประเทศแคนาดา